ദുരിതാനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

കുറ്റിപ്പുറം: ദുരിതാനുഭവങ്ങള്‍ കടന്നെത്തിയവര്‍ക്കുമുന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആശ്വാസവാക്കുകളുമാെയത്തി. വ്യാഴാഴ്ച വൃദ്ധസദനത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി

» Read more