മിനിലോറിയില്‍ കൊണ്ടു പോയ ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ കത്തി നശിച്ചു.

ബൈക്കുകാരന്റെ ഇടപെടല്‍ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി എടപ്പാള്‍: വീടുമാറി പോവുകയായിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ കയററിയ മിനിലോറിക്ക് തീപിടച്ചു. ലക്ഷങ്ങള്‍

» Read more