സുഹൃദ് വലയത്തില്‍ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ സുല്‍ത്താന് പിറന്നാള്‍

കൊണ്ടോട്ടി: ഇശലുകളുടെ മുഴക്കം പുളിക്കലിലെ ദാറുസ്സലാം വീട്ടിന് ഒട്ടും അന്യമല്ല. ഒട്ടേറെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകള്‍ക്ക് ഈറ്റില്ലമായും പോറ്റില്ലമായും മാറിയ

» Read more