കൃഷിവകുപ്പധികൃതര്‍ മാഞ്ചീരി സന്ദര്‍ശിച്ചു

കരുളായി: വനത്തിനുള്ളിലെ ആദിവാസി കോളനികളില്‍ കൃഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ കൃഷിവകുപ്പിലെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി.

» Read more