ജില്ലയില്‍ നാല് സ്വകാര്യ സൂപ്പര്‍ക്ലാസ് റൂട്ടുകളില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ഓടിത്തുടങ്ങി

പൂതിയ 18 സര്‍വീസുകള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ നാല് സ്വകാര്യ സൂപ്പര്‍ക്ലാസ് റൂട്ടുകളില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു. സ്വകാര്യ

» Read more