വിവാഹം

രാമനാട്ടുകര: വാഴയൂർ ഈസ്റ്റിലെ പോത്തുംപിലാക്കൽ വീട്ടിൽ ശങ്കരന്റേയും ദേവകിയുടെയും മകൻ സി. സന്തോഷ്‌കുമാറും (വാഴയൂർ സർവീസ്‌ സഹകരണ ബാങ്ക്‌, വാഴയൂർ ശാഖ) മലപ്പുറം വടക്കുംപുറത്ത്‌ ഹൗസിൽ വി.പി. കീരന്റെ മകൾ വി.പി. ജലജയും വിവാഹിതരായി.