ശ്രീ പച്ചനായകി മാരിയമ്മന്‍ ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം

Posted on: 23 Dec 2012കോഴിക്കോട്: മേലേ പാളയം എകര്‍ന്നപറമ്പ് ശ്രീ പച്ചനായകി മാരിയമ്മന്‍ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് ക്ഷേത്രഗോപുരങ്ങളുടെ മാതൃകയില്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് മൂലസ്ഥാന ഗോപുരം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഡോ. എസ്.മോഹനസുന്ദരം പ്രസിഡന്റും ഇ.ടി.രാജന്‍ സെക്രട്ടറിയുമായി കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു.

More News from Kozhikode