ജപ്പാന് കുടിവെള്ളപദ്ധതി ഇന്ന് നാടിന് സമര്പ്പിക്കും

കോഴിക്കോട്: ജൈക്ക സഹായത്തോടെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ളപദ്ധതിയായ കോഴിക്കോട്ടെ ജപ്പാന് പദ്ധതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്ചാണ്ടി

» Read more