വിലങ്ങാട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി: ഇച്ഛാശക്തി നാടിന് നേട്ടമായി

വാണിമേല്‍: ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയും പിന്തുണയുമായി നാട്ടുകാര്‍ ഒന്നിച്ചപ്പോള്‍ വിലങ്ങാട് എന്ന മലയോരഗ്രാമം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭൂപടത്തില്‍

» Read more