കുമാരനല്ലൂര്‍ മേല്‍പ്പാലം: പാളത്തിന് ഗര്‍ഡര്‍ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി

കോട്ടയം: കുമാരനല്ലൂര്‍ മേല്‍പ്പാലത്തിലെ ഇരുമ്പ് ഗര്‍ഡറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുതുടങ്ങി. ആറ് ഗര്‍ഡറുകളില്‍ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ബുധനാഴ്ച സ്ഥാപിക്കാനായത്. ഒരുദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ

» Read more