അക്ഷരങ്ങളുടെ മണ്ണില്‍ കലയുടെ കേളികൊട്ട്

കോട്ടയം: അക്ഷരം വളര്‍ന്ന മണ്ണില്‍ നിന്ന് കലയുടെ ധ്വനി ഉയര്‍ന്നു. കൗമാരത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന് മിഴിവ് പകര്‍ന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലാ യുവജനോത്സവം

» Read more