കൊല്ലം പൂരം പെയ്തിറങ്ങി

കൊല്ലം: കുടമാറ്റത്തിന്റെയും മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെയും വിസ്മയചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ണിനും കാതിനും കുളിര്‍മഴ സമ്മാനിച്ച് കൊല്ലം പൂരം പെയ്തിറങ്ങി. വര്‍ണക്കുടകളുടെ

» Read more