കടലിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഹാനികരമായി വളമത്സ്യ ലോബികള്‍ വിലസുന്നു

വളമത്സ്യവുമായി വന്ന ബോട്ട് പിടികൂടി നീണ്ടകര: കടലിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഹാനികരമായി മത്സ്യവള ലോബികള്‍ വിലസുന്നു. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളില്‍ വലിയ

» Read more