വാതക പൈപ്പ്‌ലൈന്‍: കുഴികളും പൈപ്പുകളും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ദുരിതമാകുന്നു

ചീമേനി: വാതക പൈപ്പ്‌ലൈന്‍ സ്ഥാപിച്ച ചീമേനി പരിസരത്തെ വന്‍ കുഴികള്‍ ഒന്നരവര്‍ഷമായിട്ടും നികത്തിയിട്ടില്ല. മൂന്നുമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലും വീതിയിലുമുള്ള

» Read more