കാസര്‍കോട് നഗരത്തില്‍ ഇനി 'ഷീ ടാക്‌സി'

കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് നഗരത്തില്‍ ഇനി 'ഷീ ടാക്‌സി'യുടെ കാലം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ട് സ്ത്രീസൗഹൃദ 'ഷീ ടാക്‌സി'യാണ് കാസര്‍കോട്ട് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

» Read more