തൃക്കണ്ണാട്‌ബേക്കല്‍ റോഡില്‍ പൊടിശല്യം

ഉദുമ: കെ.എസ്.ടി.പി. റോഡുപണിനടക്കുന്ന തൃക്കണ്ണാട് മുതല്‍ ബേക്കല്‍ പാലം വരെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങള്‍ പൊടിശല്യംമൂലം വലയുന്നു. ജെ.സി.ബി. ഉപയോഗിച്ച്

» Read more