കൂണ്‍കൃഷി പരിശീലനം

Posted on: 23 Dec 2012പാപ്പിനിശ്ശേരി: പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ ധര്‍മക്കിണര്‍ തുടര്‍വിദ്യാ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൂണ്‍കൃഷിയില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. ഫോണ്‍: 9656690536.

More News from Kannur