പോലീസ് ആര്‍.എസ്.എസ്സിന്റെ പാദസേവകരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു - ഇ.പി.ജയരാജന്‍

കണ്ണൂര്‍: കേരളാപോലീസ് ആര്‍.എസ്.എസ്സിന്റെ പാദസേവകരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും കേരളത്തില്‍ രണ്ടുനീതിയാണുള്ളതെന്നും സി.പി.എം. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം

» Read more