കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം: റോഡ് വികസനത്തിന് തടസ്സങ്ങളേറെ

ചക്കരക്കല്‍: കണ്ണൂര്‍ പട്ടണത്തില്‍നിന്ന് കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് തടസ്സങ്ങളേറെ. പ്രധാനമായും കണ്ണൂരില്‍നിന്ന്

» Read more