യക്ഷഗാനം എച്ച്.എസ്

ഫോട്ടോ: ലതീഷ് പൂവത്തൂര്‍

22latheesh141.jpg
22latheesh141A.jpg
22latheesh142.jpg
22latheesh146.jpg
22latheesh147.jpg
22latheesh155.jpg
22latheesh157.jpg