വര്‍ണങ്ങള്‍ വാരി വിതറി കലോത്സവ ഘോഷയാത്ര

കാണികളുടെ കണ്ണും കരളും കുളിർപ്പിച്ച 57-ാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവ ഘോഷയാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ. 

Prabeesh (1).jpg
Prabeesh (2).jpg
Prabeesh (3).jpg
Prabeesh (4).jpg
Prabeesh (5).jpg
Prabeesh (6).jpg
Prabeesh (7).jpg
Prabeesh (8).jpg
Prabeesh (9).jpg
Prabeesh (10).jpg
Prabeesh (11).jpg
Prabeesh (12).jpg
Prabeesh (13).jpg
Prabeesh (14).jpg
Prabeesh (15).jpg
Prabeesh (16).jpg
Prabeesh (17).jpg
Prabeesh (18).jpg
Prabeesh (19).jpg
Prabeesh (20).jpg
Prabeesh (21).jpg
Prabeesh (22).jpg
Prabeesh (23).jpg
Prabeesh (24).jpg
Prabeesh (25).jpg
Prabeesh (26).jpg
Prabeesh (27).jpg
Prabeesh (28).jpg
Prabeesh (29).jpg
Prabeesh (30).jpg
Prabeesh (31).jpg
Prabeesh (32).jpg
Prabeesh (33).jpg
Prabeesh (34).jpg
Prabeesh (35).jpg
Prabeesh (36).jpg
Prabeesh (37).jpg
17latheesh10jan.jpg
17latheesh11jan.jpg
17latheesh12jan.jpg
17latheesh14jan.jpg
17latheesh15jan.jpg
17latheesh16jan.jpg
17latheesh17jan.jpg
17latheesh18jan.jpg
17latheesh19jan.jpg
17latheesh19jan_1.jpg
17latheesh20jan.jpg
17latheesh21jan.jpg
17ridhin20jan.jpg
sinoj1.jpg
sinoj4.jpg
sinoj5.jpg