കുടിവെള്ളത്തില്‍ ബാക്ടീരിയകളുടെ അംശം അപകടകരമായനിലയില്‍

ചെറുതോണി: ഹൈറേഞ്ചിലെ കുടിവെള്ളത്തില്‍ അപകടകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളുടെ അംശം 70 ശതമാനത്തിലധികം. ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാലാബില്‍ നടത്തിയ പരിേശാധനയിലാണ്

» Read more