ജില്ലാ ആയുര്‍േവദ ആസ്​പത്രിക്ക് ഐശ്വര്യമായി കരിനൊച്ചി

പൈനാവ്: പാറേമാവിലെ ജില്ലാ ആയുര്‍േവദ ആസ്​പത്രിമുറ്റത്ത് അരനൂറ്റാണ്ടായി ഐശ്വര്യം പകരുകയാണ് കരിനൊച്ചി സസ്യം. കിഴികുത്തുന്നതിനാണ് ഇതിന്റെ ഇല പ്രധാനമായി

» Read more