'മൈ മൂന്നാര്‍ ക്ലീന്‍ മൂന്നാര്‍' ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

മൂന്നാര്‍: പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറില്‍ കുന്നുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മ മൈ മൂന്നാര്‍ ക്ലീന്‍ മൂന്നാര്‍ ശ്രദ്ധ

» Read more