പെരിഞ്ചാംകുട്ടി പ്ലാന്റേഷന്‍ വീണ്ടും പച്ചപ്പിലേക്ക്‌

പണിക്കന്‍കുടി: മുളങ്കാടുകളുടെയും അപൂര്‍വ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷിതമേഖലയായ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി വനമേഖലയില്‍ കൈയേറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിപ്പിച്ചയിടങ്ങളില്‍

» Read more