ഉല്‌പാദനക്ഷമത ഉയര്‍ന്നു; ചെലവ് അതിലേറെ

കട്ടപ്പന: ഏലംകൃഷിക്ക് ഒരേക്കറിന് ഒന്നരലക്ഷംമുതല്‍ മൂന്നു ലക്ഷംരൂപവരെ ചെലവ് എന്ന കണക്ക് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചതാണെന്ന് തോന്നാം. കേരളത്തിലെ നാണ്യവിളകളില്‍

» Read more