(ജനുവരി 11 മുതല്‍ 17 വരെ)

അബുദാബി

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): സ്കെച്ച് (തമിഴ്) - 5:45, 8:45, 11:45
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം(തമിഴ്) - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 11:59
: മുക്കാബാസ്(ഹിന്ദി) - 2:00, 8:00
: മാസ്റ്റർപീസ് - 11:45, 2:45
നോവോ, യാസ് മാൾ (600599905): സ്കെച്ച് - 11:30, 7:10, 11:30
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 12:45, 3:20, 11:00
: ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 10:00, 1:40, 5:20, 10:10, 11:15
സിനിറോയൽ, ഡൽമ മാൾ (02-5502525): സ്കെച്ച് - 8:15, 11:20
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 10:30, 1:40, 4:50, 8:00, 11:10
: മുക്കാബാസ് - 10:10, 1:20, 4:30, 7:40, 10:55
: മാസ്റ്റർപീസ് - 10:10, 4:35, 11:05
: ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 1:15, 7:40
സിനിറോയൽ, ഖാലിദിയ മാൾ (02-6819444): സ്കെച്ച് - 2:00, 8:00
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 10:45, 1:50, 5:00, 8:10, 11:15
: മുക്കാബാസ് - 8:15, 11:20
: മാസ്റ്റർപീസ് - 11:00, 5:00, 11:00
: ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 12:00, 5:10, 10:15
സിനിറോയൽ, റൂവെയ്‌സ് മാൾ (02-8778080): സ്കെച്ച് - 1:30, 7:45
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 10:15, 4:35, 10:50
: മുക്കാബാസ് - 10:30, 1:40, 4:50, 8:00, 11:10
അൽ മറിയ (02-6785000): സ്കെച്ച് - 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 11:30, 5:30, 11:30
: മുക്കാബാസ് - 2:30, 8:30
: ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 6:15
സ്റ്റാർ നാഷണൽ (02-6711700): സ്കെച്ച് - 10:15, 4:00, 10:45, 12:50
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 1:00, 7:50, 11:00
: മുക്കാബാസ് - 10:30, 4:15, 10:00
: മാസ്റ്റർപീസ് - 1:30, 4:20, 7:10, 10:00
സ്റ്റാർ സഫീർ (02-5521515): സ്കെച്ച് - 10:00, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 1:00
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 10:15
: മുക്കാബാസ് - 12:30, 6:30
: മാസ്റ്റർപീസ് - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30
സ്റ്റാർ ബവാദി (03-7840300): സ്കെച്ച് - 12:00, 6:00, 12:00
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: മുക്കാബാസ് - 1:10, 6:40, 12:10
: മാസ്റ്റർപീസ് - 3:00, 9:00
: ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 10:00, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:00, 1:00
ഡ്രീം സിനിമാക്സ് (03-7637001): സ്കെച്ച് - 3:00, 9:00
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 12:00, 6:00, 12:00
സിനിറോയൽ, ഡിയർഫീൽഡ്‌സ് (02-8778080): മാസ്റ്റർപീസ് - 1:30, 7:50
: ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 10:10, 4:35, 11:00
ഓസ്കാർ അൽ വഹ്ദ (02-4433244): ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 6:15
: മാസ്റ്റർപീസ് - 5:30, 8:30 
: സ്കെച്ച് - 11:00, 2:00, 5:00, 8:15, 11:30
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 11:45, 2:45, 5:45, 8:45, 11:45
: മുക്കാബാസ് - 9:15, 11:30
അൽഐൻ ക്ലബ്ബ് : ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 5:30, 11:30
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 2:00, 8:30
അൽ ഫഅ : ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 9:00, 11:59
: സ്കെച്ച് - 6:00, 11:45
: താനാ സേർന്ത കൂട്ടം - 3:00, 8:45 
ഓസ്കാർ, അൽ ബറാറി : ടൈഗർ സിന്ദ ഹേ - 11:30, 5:30
: സ്കെച്ച് - 2:30, 8:30, 11:30