അബുദാബി (മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ 29 വരെ) 

അല്‍ മറിയ (026785000): അലമാര (മലയാളം)  - 5:00, 10:30, 12:45
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (025521515): അലമാര - 11:00, 1:30, 7:30, 1:15
     അങ്കമാലി ഡയറീസ് - 10:45, 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:00
സ്റ്റാര്‍ നാഷനല്‍ (026711700): അലമാര - 1:45, 7:45
        അങ്കമാലി ഡയറീസ് - 11:15, 8:00, 10:30, 2:30
         മുന്തിരിവളളികള്‍ തളിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ - 2:00, 4:45
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (037840300): അങ്കമാലി ഡയറീസ് (മലയാളം)- 2:00, 7:00, 12:00
എല്‍ഡൊറാഡോ (026763555): അങ്കമാലി ഡയറീസ് - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00
         മുന്തിരിവളളികള്‍ തളിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ - 4:30, 10:30
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (024433244): അങ്കമാലി ഡയറീസ് - 8:45
         അലമാര - 7:45
 ഫിലൂറി (ഹിന്ദി) - 3:00, 5:30, 8:00, 11:59
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍(037843535): ഫിലൂറി - 5:45, 9:15, 11:45 ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(037843535): ഫിലൂറി - 5:00, 8:00, 11:45
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് (037222255): അങ്കമാലി ഡയറീസ് - 9:15
        ഫിലൂറി - 4:15, 11:45