അബുദാബി (മേയ് 25 മുതല്‍ 31 വരെ)

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:15, 3:30, 9:00
: ഗോദ (മലയാളം) - 1:00, 6:30, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു (മലയാളം) - 8:50, 12:10
: തോണ്ടാന്‍ (തമിഴ്) - 5:00, 11:00
: സഖാവ് (മലയാളം) - 11:00, 8:00
വോക്‌സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 8:30, 11:15
: ഗോദ - 9:20, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:15, 5:00, 10:45
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:15, 3:35, 8:55 
: ഗോദ - 1:05, 6:25, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:15, 5:00, 10:45
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:15, 3:30, 11:15
: ഗോദ - 1:00, 6:15, 8:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:30, 8:15, 11:25
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:10, 3:50, 6:30, 9:10, 11:50
: ഗോദ - 10:00, 12:20, 2:40, 5:00, 7:20, 9:40, 12:10
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: തോണ്ടാന്‍ - 4:20, 9:40
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 10:45, 1:15
: ഗോദ - 4:45, 10:45, 1:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30
: തോണ്ടാന്‍ - 11:00, 1:45, 7:45
സ്റ്റാര്‍ നാഷനല്‍ (02-6711700): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:00, 12:30, 3:15, 6:00, 8:45, 11:30
: ഗോദ - 11:30, 1:45, 7:45
: തോണ്ടാന്‍ - 7:30, 10:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 4:45, 10:45
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): ഗോദ - 11:55, 5:55, 10:55
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:00, 5:00, 10:45
അല്‍ മറിയ (02-6785000): ഗോദ - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: തോണ്ടാന്‍ - 1:30, 7:30, 10:30
എല്‍ഡൊറാഡോ (02-6763555): ഗോദ - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): ഗോദ - 4:15, 6:45, 9:15, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 5:30, 8:30, 11:30 
: സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 3:00, 6:15, 9:00, 11:59
: ഹിന്ദി മീഡിയം (ഹിന്ദി) - 2:45
: തോണ്ടാന്‍ - 5:45
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍(03-7843535): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 9:00, 11:45
ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(03-7843535): ഗോദ - 6:30, 9:00, 11:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 2:45, 8:15, 11:00
: ഹാഫ് ഗേള്‍ഫ്രണ്ട് (ഹിന്ദി) - 12:15, 5:45 
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് (03-7222255): ഗോദ - 4:30, 6:45, 11:59
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 9:00