(മാര്‍ച്ച് 15 മുതല്‍ 21വരെ)

അബുദാബി

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി.സി. (02-6343003): കളി (മലയാളം) - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 11:59

സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്സ് (02-8778080): കളി - 10:15, 4:10, 10:15

സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525):കളി - 1:20, 7:20

സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): കളി - 10:15, 3:30, 8:45

സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്സ് മാള്‍ (02-8778080): കളി - 1:30, 7:30

സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300):കളി - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30

സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (02-6711700): കളി - 2:15, 10:30, 1:15

: ഹേറ്റ് സ്റ്റോറി 4 - 2:00, 4:30, 11:59

: ആമി - 11:15

: മായാനദി - 9:00

: ക്യാപ്റ്റന്‍- 8:00

സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515):കളി - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30

: ഹേറ്റ് സ്റ്റോറി 4 - 4:15

:മായാനദി - 5:00, 10:45, 1:15

: ക്യാപ്റ്റന്‍- 1:45, 7:45

ഡ്രീം സിനിമാക്സ് (03-7637001): കളി - 1:30, 12:00

ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): പെയ്ഡ് (ഹിന്ദി) - 2:15, 4:30, 6:45, 9:15, 11:45

: കളി - 6:15, 9:15, 11:59

അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : കളി - 1:30, 9:00

: പെയ്ഡ് - 4:30, 6:45, 11:45

അല്‍ ഫഅ : പെയ്ഡ് - 4:30, 6:45, 9:00, 11:30

ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി : പെയ്ഡ് - 2:15, 6:30, 9:00, 11:30