അബുദാബി  (ജൂലായ് 20 മുതല്‍ 27 വരെ)

നോവോ, ഡബ്ള്യു ടി.സി. (026343003): വിക്രം വേദ(തമിഴ്) - 3:00, 9:00, 11:59,  തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും (മലയാളം) - 1:00, 6:45, 12:30, വോക്‌സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): വിക്രം വേദ - 5:10, 11:45
 
അല്‍ മറിയ (026785000): വിക്രം വേദ - 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30
 
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (037840300):  വിക്രം വേദ - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
 
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 9:20, 12:00
 
സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (026711700): വിക്രം വേദ - 10:45, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30
 
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 1:45, 4:45, 7:45, 10:45
 
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (025521515): വിക്രം വേദ - 10:15, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 1:00
 
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:15
 
എല്‍ഡൊറാഡോ (026763555):  വിക്രം വേദ - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00
 
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30
 
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (026819444): തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 6:45
 
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (024433244): ജാഗ ജസൂസ് (ഹിന്ദി) - 2:00, 6:45
 
മു മൈക്കിള്‍ (ഹിന്ദി) - 2:00, 4:30, 9:30, 12:15
 
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 6:15, 9:00, 11:45
 
വിക്രം വേദ - 8:30, 11:30
 
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍ : ജാഗ ജസൂസ് - 11:30, 1:30, 4:45, 5:45, 8:45, 11:45
 
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 6:45, 9:15, 11:45
 
അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : മു മൈക്കിള്‍ - 1:30, 4:00, 11:45
 
: തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും - 6:30, 9:00