(നവംബര്‍ 9 മുതല്‍ 15 വരെ)

അബുദാബി

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (026343003): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് (മലയാളം)- 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00 : ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന (ഹിന്ദി)- 12:30, 5:45, 11:00: ഇത്തെഫാഖ് (ഹിന്ദി)- 12:15, 4:45, 9:15 
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്സ് (028778080): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 12:45, 6:00, 11:15: ഇത്തെഫാഖ് - 10:30, 3:45, 9:00
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (025502525): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 10:30, 3:20, 8:15: ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 2:00, 7:30: വില്ലന്‍ (മലയാളം) - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:20: ഇത്തെഫാഖ് - 1:45, 6:20
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (026819444): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 12:30, 5:50, 11:15: അരം (തമിഴ്) - 1:00, 6:20, 11:45 : വില്ലന്‍ - 10:10, 3:30, 8:55: ഇത്തെഫാഖ് - 12:30, 9:15
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്സ് മാള്‍ (028778080): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 11:15, 8:00, 11:00: ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 1:00, 6:25, 11:50: അരം - 2:15, 5:00 സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (037840300):  ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 10:00, 12:50, 6:30, 12:10: ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 10:40, 1:20, 4:00, 6:40, 9:20, 12:00 : വില്ലന്‍ - 3:40, 9:20 : ഇത്തെഫാഖ് - 12:30, 5:00, 9:30

സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (026711700): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 2:00, 8:00, 11:00, 1:15 : ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 1:30, 6:20, 11:30 : ഇപ്പടൈ വെല്ലും (തമിഴ്) - 1:30, 7:00: അരം - 11:00, 4:15, 9:30: വില്ലന്‍ - 8:30 : ഇത്തെഫാഖ് - 11:59: രാമലീല - 5:00: സീക്രട്ട് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ - 5:30 സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (025521515): ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:15: ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 5:00, 10:45, 1:15 : ഇപ്പടൈ വെല്ലും - 2:00, 8:00 : അരം - 10:15, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:30
അല്‍ മറിയ (026785000): ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 12:45, 3:45, 7:00, 9:45, 12:30 ഡ്രീം സിനിമാസ് : ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 10:45, 1:30, 5:15, 8:00, 11:30 : ഇത്തെഫാഖ് - 11:03, 4:30, 9:30 
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (024433244): വില്ലന്‍ - 6:00, 9:00, 11:45 : ഇത്തെഫാഖ് - 12:00, 4:00, 6:00, 10:15: അരം - 2:45, 10:00: ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 10:15, 1:00, 6:15, 11:30: ഖറീബ് ഖറീബ് സിംഗില്‍ - 3:45, 9:00, 11:30: ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 6:00, 8:45 ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍ : ഇത്തെഫാഖ് - 1:00, 5:30, 9:45: ഷാദീ മേം സറൂര്‍ ആന - 1:45, 6:45, 11:45 അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : വില്ലന്‍ - 6:30 : ഖറീബ് ഖറീബ് സിംഗില്‍ - 4:00, 11:45 : ഷെര്‍ലക് ടോംസ് - 1:15, 9:15 ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(037843535): വില്ലന്‍ - 7:45: ഇത്തെഫാഖ് - 10:30, 4:15, 6:15, 10:14