അബുദാബി (സെപ്റ്റംബര്‍ 21 മുതല്‍ 27 വരെ)

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (026343003): ഭൂമി (ഹിന്ദി) - 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:15, 11:59
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 1:00, 6:45, 9:30, 12:15
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 12:00, 6:00, 11:59
മഗലിര്‍ മട്രും - 3:00, 9:00
വോക്സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): ഭൂമി - 10:00, 12:00, 5:30, 11:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 10:00, 3:45, 9:15
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (026819444): ഭൂമി - 10:15, 3:35, 9:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 11:45, 2:30, 5:15, 8:00, 10:45
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 2:15, 8:20
മഗലിര്‍ മട്രും - 11:15, 5:30, 11:30
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്സ് (028778080): ഭൂമി - 10:45, 3:35, 9:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 11:45, 2:30, 5:15, 8:00, 10:45
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:45, 7:30
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (025502525): ഭൂമി - 10:15, 1:00, 3:45, 6:30, 9:15, 11:55
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 11:15, 2:00, 4:45, 7:30, 10:20
മഗലിര്‍ മട്രും - 1:40, 7:30
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്സ് മാള്‍ (028778080): ഭൂമി - 10:15, 3:35, 9:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 11:45, 2:30, 5:15, 8:00, 10:45
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:10, 7:25
മഗലിര്‍ മട്രും - 10:15, 4:30, 10:40
അല്‍ മറിയ (026785000): ഭൂമി - 11:30, 2:15, 5:00, 7:45, 10:30, 12:00, 1:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 12:30, 4:15, 7:00, 9:45, 12:30
മഗലിര്‍ മട്രും - 11:30, 2:15, 5:00, 7:45, 10:30
റീല്‍, ദുബായ് മാള്‍ : ഭൂമി - 9:50, 12:40
സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (026711700): ഭൂമി - 12:00, 2:30, 7:30, 10:15, 12:45
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 11:15, 1:45, 4:45, 7:45, 10:30, 1:00
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 10:30, 11:30
മഗലിര്‍ മട്രും - 1:20, 6:30, 9:30
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (037840300):  ഭൂമി - 10:40, 1:20, 4:00, 6:40, 9:20, 12:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 4:00, 6:40, 9:20, 11:50
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 12:40, 6:20, 12:00
മഗലിര്‍ മട്രും - 10:00, 3:40, 9:20
ലക്നൗ സെന്ററല്‍ - 10:00, 12:40
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (025521515): ഭൂമി - 11:00, 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:00
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00 
തുപ്പാരിവാലന്‍ - 4:00, 10:00, 1:00
മഗലിര്‍ മട്രും - 10:15, 1:00, 7:00
എല്‍ഡൊറാഡോ (026763555):  ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
മഗലിര്‍ മട്രും - 1:00, 7:00
ആദം ജോണ്‍ - 4:00, 10:00
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (024433244): ഭൂമി - 2:30, 5:15, 8:15, 11:30
സിമ്രാന്‍(ഹിന്ദി) - 8:00
ഹസീന പാര്‍ക്കര്‍ (ഹിന്ദി) - 9:15, 11:45
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 1:00, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍ : സിമ്രാന്‍ - 1:30, 4:00, 6:30, 9:15, 11:59
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 6:30, 9:00, 11:30
അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : ഭൂമി - 4:15, 11:45
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 1:45 (24 മുതല്‍),6:45, 9:15 
ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(037843535): ഭൂമി - 3:00, 6:45, 9:30, 11:59
ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള - 6:30, 9:00, 11:45