(ജൂൺ 14  മുതൽ 20 വരെ) 

അബുദാബി

നോവോ, ഡബ്ല്യു.ടി.സി. (02-6343003): റൈസ് 3 (ഹിന്ദി) - 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00, 2:15, 5:30
: ബി.ടെക്. (മലയാളം) - 12:00, 5:00, 10:00, 3:00
നോവോ, ബവാബത്ത് അൽ ഷാർഖ് മാൾ (02-5864877): റൈസ് 3 - 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
വോക്‌സ്, യാസ് മാൾ (60059905): റൈസ് 3 - 10:00, 1:30, 5:00, 8:30, 12:00
നാഷൺ ടവർസ് (600599905): റൈസ് 3 - 12:00, 3:40, 7:45, 11:15
സിനിറോയൽ, ഡിയർഫീൽഡ്‌സ് (02-8778080): റൈസ് 3 - 11:45, 2:50, 6:00, 9:10, 12:10
: ബി.ടെക്. - 7:20
: കാല - 8:20, 10:10, 11:35
സിനിറോയൽ, ഡൽമ മാൾ (02-5502525): റൈസ് 3 - 4:00, 7:15, 10:30
: ബി.ടെക്. - 7:25, 10:30
: കാല (തമിഴ്) - 1:30, 7:00
സിനിറോയൽ, ഖാലിദിയ മാൾ (02-6819444): റൈസ് 3 - 2:40, 5:20, 8:40, 11:59
: ബി.ടെക് - 1:00, 7:50, 10:45
സിനിറോയൽ, റൂവെയ്‌സ് മാൾ (02-8778080): റൈസ് 3 - 10:20, 1:30, 4:45, 8:00, 11:20
: ബി.ടെക് - 9:05, 11:59
: കാല - 1:30, 11:15
അൽ മറിയ (02-6785000): റൈസ് 3 - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: ബി.ടെക് - 12:30, 3:15, 6:00, 9:00, 12:00
: കാല - 10:30
സ്റ്റാർ ബവാദി (03-7840300):  റൈസ് 3 - 9:00, 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: ബി.ടെക് - 9:30, 12:10
: കാല - 9:30, 12:30, 3:30, 6:30
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ്: റൈസ് 3 - 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:30, 12:30
സ്റ്റാർ നാഷണൽ (02-6711700): റൈസ് 3 - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
: ബി.ടെക്. - 10:45, 1:30, 9:15
: കാല - 6:00
സ്റ്റാർ സഫീർ (02-5521515): റൈസ് 3 - 9:30, 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30
: ബി.ടെക്. - 1:30, 7:30, 10:30, 1:15
: കാല - 10:15, 4:15
സ്റ്റാർ സിനിമാക്സ്: റൈസ് 3 - 11:00, 2:15, 5:30, 8:45, 11:59
സ്റ്റാർ ഖലീഫ (052-6458360): റൈസ് 3 - 10:00, 1:15, 4:10, 7:15, 10:30
ഡ്രീം സിനിമാക്സ് (03-763700): റൈസ് 3 - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 12:00
ഓസ്കാർ അൽ വഹ്ദ (02-4433244): റൈസ് 3 - 11:00, 1:00, 2:15, 4:00, 5:30, 6:00, 7:15, 8:45, 10:15, 11:59
: ഗോളി സോഡ (തമിഴ്) - 1:45, 6:15
: കാല - 6:15
: ബി.ടെക് - 10:15, 8:00
ഓസ്കാർ അൽ റാഹാ : റൈസ് 3  (ഹിന്ദി) - 2:45, 5:45, 8:45, 11:59
അൽഐൻ ക്ലബ്ബ് : റൈസ് 3  - 10:30, 1:30, 5:00, 8:30, 11:45
അൽ ഫഅ : റൈസ് 3  - 11:00, 2:15, 5:30, 8:45, 11:59
: പേൾ സൂട്ട് - 4:00, 9:30
ഓസ്കാർ ബറാറി : റൈസ് 3 - 11:00, 2:15, 5:30, 8:45, 10:45, 11:59