: നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി. സി. (02-6343003): തുപ്പാരിവാലന്‍(തമിഴ്) - 12:00, 6:00, 11:59
: മഗലിര്‍ മട്രും (തമിഴ്) - 3:00, 9:00
: ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ (ഹിന്ദി) - 10:00, 3:30, 9:00
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി (ഹിന്ദി) - 1:00, 6:30, 11:59
: ആദം ജോണ്‍ (മലയാളം) - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:45, 7:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:45, 5:00, 11:15
: ആദം ജോണ്‍ - 1:45, 8:00, 11:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 11:15, 5:00, 10:45
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 2:15, 8:20
: മഗലിര്‍ മട്രും - 11:15, 5:30, 11:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:00, 5:00, 11:00
: ആദം ജോണ്‍ - 10:15, 1:30, 4:45, 8:00, 11:15
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 8:20
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:10, 7:25
: മഗലിര്‍ മട്രും - 10:15, 4:30, 10:40
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:00, 3:30, 9:00
: ആദം ജോണ്‍ - 1:30, 7:45
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 12:40, 6:20, 12:00
: മഗലിര്‍ മട്രും - 10:00, 3:40, 9:20
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 2:40, 7:40, 12:40
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:00, 12:20, 5:20, 10:20
: ആദം ജോണ്‍ - 3:00, 6:00, 11:50
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 9:00
സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (02-6711700): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 10:30, 11:30
: മഗലിര്‍ മട്രും - 1:20, 6:30, 9:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 12:30, 3:15, 8:30, 11:45
: ആദം ജോണ്‍ - 10:45, 1:45, 4:45, 7:45, 10:45
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 2:00, 6:00, 11:15
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 4:00, 10:00, 1:00
: മഗലിര്‍ മട്രും - 10:15, 1:00, 7:00
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 12:30, 5:30, 10:45, 1:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:15, 3:15, 8:15
: ആദം ജോണ്‍ - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 7:15
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): മഗലിര്‍ മട്രും - 1:40, 7:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:45, 4:30, 10:20
: ആദം ജോണ്‍ - 10:30, 1:45, 5:00, 8:15, 11:30
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 11:40, 5:10
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 11:00, 3:50, 8:40
അല്‍ മറിയ (02-6785000): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
: മഗലിര്‍ മട്രും - 11:30, 2:15, 5:010, 7:45, 10:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:30, 3:30, 8:30, 12:45
: ആദം ജോണ്‍ - 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 1:15, 6:15, 10:15
എല്‍ഡൊറാഡോ (02-6763555): മഗലിര്‍ മട്രും - 1:00, 7:00
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 4:00, 10:00
: ആദം ജോണ്‍ - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
വോക്‌സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 11:15, 2:30, 3:45, 9:00, 12:10
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (03-7511228): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 2:40, 7:40, 12:40
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:00, 12:20, 5:20, 10:20
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): സിമ്രാന്‍ (ഹിന്ദി) - 1:45, 6:15, 9:30, 11:59
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 4:00, 9:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 1:30, 6:45
: ആദം ജോണ്‍ - 2:00, 5:00, 8:15, 11:30
: മഗലിര്‍ മട്രും - 3:30, 8:00
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 6:30
: തുപ്പാരിവാലന്‍ - 9:00, 11:59
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍ : സിമ്രാന്‍ - 4:45, 9:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 2:30, 7:00
: ആദം ജോണ്‍ - 9:00, 11:30
അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : ആദം ജോണ്‍ - 1:00, 6:15, 9:00
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 3:45, 11:45
ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(03-7843535): ആദം ജോണ്‍ - 8:45, 11:45


ദുബായ്
നോവോ, അല്‍ ഗുറൈര്‍ സെന്റര്‍ (04-2289898): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 12:40, 6:25, 12:10
: മഗലിര്‍ മട്രും - 10:00, 3:40, 9:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:00, 12:45, 3:30, 6:20, 9:10, 11:59
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 1:10, 6:40, 11:59
: ആദം ജോണ്‍ - 11:00, 2:10, 5:20, 8:30, 11:40
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 10:00, 1:00, 4:00
നോവോ, മെഗാപ്ലക്‌സ്-ഐമാക്‌സ് (04-3669898): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 2:10, 8:30
: മഗലിര്‍ മട്രും - 11:00, 5:20, 11:40
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 11:59
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:00, 3:30, 9:00
: ആദം ജോണ്‍ - 11:00, 2:10, 5:20, 8:30, 11:40
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 12:30, 6:00, 11:30
: ശുഭ് മംഗള്‍ സാവ്ധാന്‍ - 9:45, 12:30, 3:15, 8:45, 2:20
നോവോ, ഡ്രാഗണ്‍ മാര്‍ട്ട് (04-5520069): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:15, 7:15
: മഗലിര്‍ മട്രും - 10:30, 4:30, 10:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:15, 2:15, 5:15, 8:15, 11:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:10, 3:05, 8:00
: ആദം ജോണ്‍ - 10:00, 1:10, 4:20, 7:35, 10:50
വോക്‌സ്, ദേര സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:15, 8:00, 11:45
: മഗലിര്‍ മട്രും - 10:00, 4:45, 8:30, 11:30
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00, 2:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:10, 3:30, 8:50
: ആദം ജോണ്‍ - 10:00, 1:40, 5:20, 9:00, 12:40
വോക്‌സ്, ബുര്‍ജ്മാന്‍ മാള്‍ (600599905): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:30, 8:10, 11:00
: മഗലിര്‍ മട്രും - 5:00, 7:45, 11:40
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00, 2:15
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 9:35, 3:30, 9:25
: ആദം ജോണ്‍ - 10:15, 1:20, 5:10, 8:45, 12:20
: ശുഭ് മംഗള്‍ സാവ്ധാന്‍ - 6:40, 9:20, 12:00
സിനിപ്ലക്‌സ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 9:10
: മഗലിര്‍ മട്രും - 11:30, 6:00, 9:20, 12:40
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 12:00, 3:15, 6:30, 9:45, 1:00
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:45, 4:30, 10:15
: ആദം ജോണ്‍ - 11:00, 2:35, 6:10, 9:45, 1:20
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 11:10, 2:35, 5:55, 12:10
: ശുഭ് മംഗള്‍ സാവ്ധാന്‍ - 11:20, 4:35
വോക്‌സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 12:50, 7:50, 1:50
: മഗലിര്‍ മട്രും - 9:45, 4:15, 10:45, 11:15
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 10:45, 2:00, 5:10, 8:20, 11:30, 2:40
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 11:00, 4:10, 9:30
: ആദം ജോണ്‍ - 11:15, 2:45, 6:15, 9:45, 1:15
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 9:45, 1:00, 4:15, 7:30, 10:45, 1:55
: ശുഭ് മംഗള്‍ സാവ്ധാന്‍ - 11:00, 1:35, 6:55, 12:15
സ്റ്റാര്‍, ഗലെറിയ (04-2737676): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 4:00, 10:30, 1:00
: മഗലിര്‍ മട്രും - 1:00, 7:00
: ആദം ജോണ്‍ - 4:30, 10:00, 1:30
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 1:30, 7:30
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് : തുപ്പാരിവാലന്‍ - 4:15, 7:15
: മഗലിര്‍ മട്രും - 1:15, 7:15, 12:30
: ആദം ജോണ്‍ - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:30
നോവോ, ഫെസ്റ്റിവല്‍ സിറ്റി (04-2328328): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:30, 3:45, 9:00
: ആദം ജോണ്‍ - 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 10:00, 1:00
മറീനാ മാള്‍(600599905) : ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 10:30, 2:00, 8:15
വോക്‌സ്, മിര്‍ദീഫ് : ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 2:45, 9:00
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:15, 2:15, 5:15, 8:15, 11:15
: ആദം ജോണ്‍ - 11:00, 2:10, 5:20, 8:30, 11:40
മെര്‍കാറ്റോ മാള്‍ (600599905): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 9:50, 3:35, 9:20
വോക്‌സ്, മാള്‍ ഓഫ് എമറേറ്റ്‌സ് (600599905): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 2:25, 8:45
റീല്‍, ദുബായ് മാള്‍ : ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 5:10, 8:10


ഷാര്‍ജ 
നോവോ, മെഗാമാള്‍ (06-5751888): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 2:00, 8:00
: മഗലിര്‍ മട്രും - 11:15, 5:10, 11:10
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 1:00, 6:25, 11:55 
: ആദം ജോണ്‍ - 11:00, 2:10, 5:20, 8:30, 11:40
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 11:00, 2:00
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (06-5327555): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 5:00, 10:45
: മഗലിര്‍ മട്രും - 8:00
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 3:00, 6:00, 9:00, 12:00 
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15
: ആദം ജോണ്‍ - 1:30, 7:30
അല്‍ ഹംറ (06-5650953): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 1:30
: മഗലിര്‍ മട്രും - 7:30
: ആദം ജോണ്‍ - 4:30, 10:30, 1:15
നോവോ, സഹാറ സെന്റര്‍ (06-5316500): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 12:30, 6:00, 11:30
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:00, 3:30, 9:00
: ആദം ജോണ്‍ - 10:30, 1:50, 5:10, 8:301, 11:50
നോവോ, ബുഹൈറ സെന്റര്‍ (065563300): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
: ആദം ജോണ്‍ - 10:15, 1:30, 4:45, 8:00, 11:15
ഓസ്‌കാര്‍ സിനിമ : സിമ്രാന്‍ - 10:30, 12:45, 6:00, 11:45
: ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:00, 4:30, 11:59
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 2:00, 9:45
: ആദം ജോണ്‍ - 2:30, 5:30, 8:30, 11:45
: മഗലിര്‍ മട്രും - 5:00, 7:15
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 7:30
: തുപ്പാരിവാലന്‍ - 3:00, 8:45


അജ്മാന്‍
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905) : ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 10:15, 1:30, 5:00, 8:15, 11:30
: ആദം ജോണ്‍ - 9:30, 1:05, 4:25, 4:55, 8:15, 11:45
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 10:00, 4:45, 7:55, 11:15


ഫുജൈറ
സ്റ്റാര്‍ ദാന (09-2243100): തുപ്പാരിവാലന്‍ - 10:00, 1:00, 4:00, 7:010, 10:00, 1:00
: മഗലിര്‍ മട്രും - 11:00, 1:40, 4:20, 7:00, 9:40, 12:20
: ആദം ജോണ്‍ - 9:00
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 11:30, 2:45, 6:00, 9:15, 12:30
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (09-2236262): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 12:30, 3:15, 8:30, 11:45
: പട്ടേല്‍ കി പഞ്ചാബി ഷാദി - 10:00, 12:20, 5:10, 10:00, 12:20
: ആദം ജോണ്‍ - 12:00, 3:00, 6:00, 11:50
ഗ്യാലക്‌സി, സിനിമാക്‌സ് (09-2238899): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 1:20, 6:25, 9:10


റാസല്‍ഖൈമ
മനാര്‍ മാള്‍ (07-2278888): ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:00, 5:00, 11:00
: ആദം ജോണ്‍ - 1:50, 7:50
വോക്‌സ്, ഹംറ മാള്‍ (600599905): ലക്‌നൗ സെന്‍ട്രല്‍ - 11:00, 5:30, 12:00
: ആദം ജോണ്‍ - 2:05, 8:35
സ്റ്റാര്‍ ഗള്‍ഫ് (07-222460): ലക്‌നൗ സെന്ററല്‍ - 4:30, 10:30
: ആദം ജോണ്‍ - 1:45, 5:00, 8:00, 11:00, 1:15
സ്റ്റാര്‍ സിനിമാക്‌സ് (07-2440222): ആദം ജോണ്‍ - 12:00, 3:00, 6:00, 11:50
: വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം - 9:00


ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍
ഗ്രാനഡ (06-7656804): ആദം ജോണ്‍ - 5:00, 8:00, 11:00