: അബുദാബി
നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): പുത്തന്‍പണം (മലയാളം) - 10:40, 1:40, 4:40, 7:40, 10:40
: സിഐഎ - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45
വോക്‌സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 9:50, 1:10, 4:30, 7:45, 11:00
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): പുത്തന്‍പണം - 12:00, 3:00, 5:55, 8:50, 11:45
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): പുത്തന്‍പണം - 12:00, 2:50, 5:40, 8:35, 10:35, 11:30
: സിഐഎ - 12:00, 2:45, 5:30, 8:15, 11:00
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): പുത്തന്‍പണം - 12:30, 5:40, 10:50
: സിഐഎ - 12:00, 3:00, 5:55, 8:50, 11:45
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): പുത്തന്‍പണം - 11:25
: സിഐഎ - 11:25
അല്‍ മറിയ (02-6785000): പുത്തന്‍പണം - 12:00, 3:00, 5:45, 8:30, 11:15
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): പുത്തന്‍പണം - 12:30, 3:20, 6:10, 9:00, 12:00
: സിഐഎ - 10:30, 3:50, 9:10
: ഗോദ - 1:20, 6:40, 12:00
സ്റ്റാര്‍ നാഷനല്‍ (02-6711700): പുത്തന്‍പണം - 1:45, 4:45, 7:45, 10:30, 1:00
: സിഐഎ - 2:30, 8:30
: ഗോദ - 10:00, 12:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 4:30 
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): പുത്തന്‍പണം - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:15
: സിഐഎ - 1:45, 4:45, 7:45, 10:45
: ഗോദ - 1:15, 8:00
എല്‍ഡൊറാഡോ (02-6763555): പുത്തന്‍പണം - 1:30, 4:30, 7:45, 10:30, 1:00
: സിഐഎ - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): പുത്തന്‍പണം - 5:30, 8:30, 11:30
: സിഐഎ - 8:30, 11:15
: ഗോദ - 6:00
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍ : പുത്തന്‍പണം - 6:00, 8:45, 11:45
: സിഐഎ - 9:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 9:30
: ഗോദ - 6:30
ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(03-7843535): പുത്തന്‍പണം - 6:00, 8:45, 11:30
: സിഐഎ - 6:30
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് (03-7222255): പുത്തന്‍പണം - 2:00, 9:00, 11:45
: സിഐഎ - 6:30

ദുബായ്
നോവോ, അല്‍ ഗുറൈര്‍ സെന്റര്‍ (04-2289898): പുത്തന്‍പണം - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
: പുത്തന്‍പണം - 12:40, 6:10, 11:40
: സിഐഎ - 10:00, 3:30, 9:00
നോവോ, ഫെസ്റ്റിവല്‍ സിറ്റി (04-2328328): പുത്തന്‍പണം - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45
: പുത്തന്‍പണം - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
നോവോ, മെഗാപ്ലക്‌സ്-ഐമാക്‌സ് (04-3669898): പുത്തന്‍പണം - 10:00, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 1:00
: പുത്തന്‍പണം - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
: സിഐഎ - 12:00, 5:40, 11:20
: സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 2:50, 8:30
നോവോ, ഡ്രാഗണ്‍ മാര്‍ട്ട് (04-5520069): പുത്തന്‍പണം - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
: സിഐഎ - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:010, 11:45
: ഗോദ - 10:30, 2:45, 8:00, 10:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:30, 1:40, 4:50, 8:00, 11:10
വോക്‌സ്, ദേര സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 10:30, 1:45, 5:00, 8:15, 10:00, 11:30, 12:15
: സിഐഎ - 10:15, 1:20, 3:45, 4:30, 7:45, 11:00
: ഗോദ - 10:00, 12:50, 7:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:35, 8:10
: സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 4:45, 8:00, 11:15
വോക്‌സ്, ബുര്‍ജ്മാന്‍ മാള്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 10:45, 2:00, 5:15, 8:30, 11:45
സിനിപ്ലക്‌സ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905): പുത്തന്‍പണം - 12:00, 3:15, 6:30, 9:45, 1:00
: സിഐഎ - 1:30, 4:40, 7:45, 11:00
: ഗോദ - 1:30, 8:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 4:20, 11:00
വോക്‌സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 9:30, 12:40, 3:50, 7:00, 10:10, 10:45, 1:20
: സിഐഎ - 9:45, 12:45, 3:45, 4:45, 6:45, 9:45, 12:45
: ഗോദ - 4:20, 10:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:50, 7:25, 12:45
സ്റ്റാര്‍, ഗലെറിയ (04-2737676): പുത്തന്‍പണം - 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
: സിഐഎ - 4:00, 7:00, 10:00, 1:00
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (04-3469707): പുത്തന്‍പണം - 1:00, 4:00, 7:30, 10:00, 12:30
: സിഐഎ - 1:30, 4:30, 7:15, 10:15
സിനിമസിറ്റി, മീര്‍ദീഫ് (600599905): പുത്തന്‍പണം - 11:35, 2:35, 5:35, 8:35, 11:35
വോക്‌സ്, മറീനാ മാള്‍ (600599905): സിഐഎ - 12:10 
വോക്‌സ്, മാള്‍ ഓഫ് എമറേറ്റ്‌സ് (600599905): സിഐഎ - 2:15, 8:50, 11:00

ഷാര്‍ജ
നോവോ, മെഗാമാള്‍ (06-5751888): പുത്തന്‍പണം - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
: സിഐഎ - 6:30, 9:10, 11:50
: ഗോദ - 11:00, 1:30, 4:00
നോവോ, സഹാറ സെന്റര്‍ (06-5316500): പുത്തന്‍പണം - 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:20, 12:10
: സിഐഎ - 11:00, 1:40, 4:20
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (06-5327555): പുത്തന്‍പണം - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
: സിഐഎ - 3:00, 9:00
: ഗോദ - 6:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 3:00, 9:00
: സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 6:00
അല്‍ ഹംറ (06-5650953): പുത്തന്‍പണം - 7:30, 10:30, 1:15
നോവോ, ബുഹൈറ സെന്റര്‍ (065563300): സിഐഎ - 12:00, 2:45, 5:30, 8:15, 11:00
ഓസ്‌കാര്‍ സിനിമ : പുത്തന്‍പണം - 6:00, 8:45, 11:45
: സിഐഎ - 9:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 9:30
: ഗോദ - 6:30 

അജ്മാന്‍
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 12:45, 4:00, 7:45, 11:00, 12:20
: സിഐഎ - 2:00, 5:10, 8:15, 11:30

ഫുജൈറ
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 8:25, 11:45
സ്റ്റാര്‍ ദാന (09-2243100): പുത്തന്‍പണം - 12:30, 3:20, 6:10, 9:00, 12:00
: ഗോദ - 1:15, 3:30, 5:45, 8:00, 10:15, 1:00
: സിഐഎ - 12:45, 3:15, 5:45, 8:15, 10:45, 1:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (09-2236262): പുത്തന്‍പണം - 12:30, 3:20, 6:10, 9:00, 12:00

റാസല്‍ഖൈമ
നോവോ, മനാര്‍ മാള്‍ (072278888): പുത്തന്‍പണം - 12:00, 2:50, 5:40, 8:30, 11:20
ഹംറ മാള്‍ (600599905): പുത്തന്‍പണം - 4:00, 7:10, 10:20
സ്റ്റാര്‍ ഗള്‍ഫ് (07-222460): പുത്തന്‍പണം - 8:00, 11:00, 01:15
: സിഐഎ - 7:30
സ്റ്റാര്‍ സിനിമാക്‌സ് (07-2440222): പുത്തന്‍പണം - 12:30, 3:20, 6:10, 9:00, 12:00

ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍
ഗ്രാനഡ (06-7656804): പുത്തന്‍പണം - 8:00, 11:00