അബുദാബി 
നോവോ, ഡബ്ല്യു. ടി. സി. (02-6343003): സച്ചിന്‍ എ. ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 2:00, 8:00
രക്ഷാധികാരി ബൈജു(മലയാളം) - 2:00, 8:00
വോക്‌സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 8:45, 10:30
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): സച്ചിന്‍ എ. ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:10, 3:50, 6:30, 9:20, 12:10
ഗോദ - 1:30, 7:00, 12:30
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:30, 4:00, 9:30
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): സച്ചിന്‍ എ. ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 8:00
: ഗോദ - 1:45, 4:45, 7:45, 10:45, 1:00
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 4:30, 10:30, 1:30
തോണ്ടാന്‍ - 7:45
സ്റ്റാര്‍ നാഷനല്‍ (02-6711700): സച്ചിന്‍ എ. ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 3:30, 6:30, 9:30, 12:00
ഗോദ - 1:30, 7:30
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:15, 1:00
തോണ്ടാന്‍ - 4:30
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): ഗോദ - 6:30, 11:30
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 8:00, 11:10
എല്‍ഡൊറാഡോ (02-6763555): ഗോദ - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 4:30, 7:45, 10:30
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 9:15
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): ഗോദ - 5:00, 9:15, 11:45
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 8:30, 11:45
സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 2:15, 7:15
ഡോബാറ - 12:15, 5:00, 10:00, 12:15
ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(03-7843535): ഗോദ - 7:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 9:15
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് (03-7222255): ഗോദ - 7:30, 9:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 2:00, 11:45

ദുബായ്
നോവോ, അല്‍ ഗുറൈര്‍ സെന്റര്‍ (04-2289898): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45
: ഗോദ - 10:00, 12:25
നോവോ, ഫെസ്റ്റിവല്‍ സിറ്റി (04-2328328): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 3:10, 8:20
നോവോ, മെഗാപ്ലക്‌സ്-ഐമാക്‌സ് (04-3669898): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:00, 1:50, 4:40, 7:30, 10:20, 1:00
: ഗോദ - 10:00, 12:30
നോവോ, ഡ്രാഗണ്‍ മാര്‍ട്ട് (04-5520069): സച്ചിന്‍ എ. ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:20, 12:10
: ഗോദ - 2:15, 8:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:00, 4:45, 10:30
വോക്‌സ്, ദേര സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:45, 5:00, 8:20, 11:30
: ഗോദ - 9:40, 3:40, 9:40
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 2:15, 8:15, 12:20
വോക്‌സ്, ബുര്‍ജ്മാന്‍ മാള്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:00, 2:15, 5:30, 8:45
രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:45, 6:15, 10:00
സിനിപ്ലക്‌സ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
: ഗോദ - 12:55
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 3:40, 9:15
വോക്‌സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 9:30, 4:05, 7:00, 10:45
: ഗോദ - 7:40, 1:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:35, 7:15
സ്റ്റാര്‍, ഗലെറിയ (04-2737676): ഗോദ - 1:30, 7:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:15, 4:30, 10:30, 1:30
: തോണ്ടാന്‍ - 4:00, 7:15, 10:00, 1:00
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (04-3469707): ഗോദ - 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 12:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:30 

ഷാര്‍ജ 
നോവോ, സഹാറ സെന്റര്‍ (06-5316500): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 5:30
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (06-5327555): സച്ചിന്‍ എ. ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: ഗോദ - 5:30, 8:30 
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30
നോവോ, മെഗാമാള്‍ (06-5751888): ഗോദ - 4:00, 6:40, 9:20, 12:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:00, 3:20
അല്‍ ഹംറ (06-5650953): ഗോദ - 4:30, 10:30, 1:15
: തോണ്ടാന്‍ - 1:30, 7:30
ഓസ്‌കാര്‍ സിനിമ : ഗോദ - 7:45, 10:00, 12:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 6:00, 9:00, 11:59
: ഡോബാറ - 10:30, 1:00, 3:15, 5:30, 9:15, 11:30

അജ്മാന്‍
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): ഗോദ - 4:45, 11:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 7:45

ഫുജൈറ
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (09-2236262): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 2:45, 7:40
സ്റ്റാര്‍ ദാന (09-2243100): ഗോദ - 1:15, 3:30, 5:45, 8:00, 10:15, 1:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15

റാസല്‍ഖൈമ
സ്റ്റാര്‍ ഗള്‍ഫ് (07-222460): ഗോദ - 8:00, 1:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:00

ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍
ഗ്രാനഡ (06-7656804): ഗോദ - 5:00, 11:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 8:00