ആദിയോഗി പ്രതിഷ്ഠ

കോയമ്പത്തൂര്‍ ഇഷാ യോഗാ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടന്ന ആദിയോഗി മുഖപ്രതിഷ്ഠയുടെയും ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍

 

1.jpg
20170224_HKS_0138-e.jpg
20170224_HKS_0148-e.jpg
20170224_HKS_0305-e.jpg
20170224_HKS_0662-e.jpg
20170224_HKS_0667-e.jpg
20170224_HKS_0687-e.jpg
20170224_JMT_0219-e.jpg
20170224_SLH_0804-e.jpg
20170224_SLH_0921-e.jpg
20170224_SLH_0931-e.jpg
20170224_SLH_1002-e.jpg
20170224_SLH_1047-e.jpg
20160224173250_3K4A8859.JPG
20160224173628_3K4A8919.JPG
20160224173732_3K4A8949.JPG
20160224173936_3K4A8976.JPG
20160224175413_3K4A9099.JPG
dhyanalinga8.jpg
IN Dhyanalinga1.jpg
InDhyanalinga2.jpg
Indhyanalinga3.jpg
Indhyanalinga4.jpg
Indhyanalinga5.jpg
indhyanalinga6.jpg
indhyanalinga7.jpg
insuryakund.jpg
intemple1.jpg
intemple2.jpg
Nandhi.jpg