താനൂര്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ ബാക്കിചിത്രം

മലപ്പുറം താനൂരില്‍ നടന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സമ്പാദ്യവും സ്വപ്‌നങ്ങളുമാണ്. സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷമുള്ള കാഴ്ചകള്‍...

ഫോട്ടോ: കെ.ബി.സതീഷ് കുമാര്‍.

14satheeshktkl-1.jpg
14satheeshktkl-2.jpg
14satheeshktkl-3.jpg
14satheeshktkl-4.jpg
14satheeshktkl-5.jpg
14satheeshktkl-6.jpg
14satheeshktkl-7.jpg
14satheeshktkl-8.jpg
14satheeshktkl-9.jpg
14satheeshktkl-10.jpg
14satheeshktkl-11.jpg
14satheeshktkl-12.jpg
14satheeshktkl-13.jpg
14satheeshktkl-14.jpg
14satheeshktkl-15.jpg
14satheeshktkl-16.jpg
14satheeshktkl-17.jpg
14satheeshktkl-18.jpg
14satheeshktkl-19.jpg
14satheeshktkl-20.jpg
14satheeshktkl-21.jpg
14satheeshktkl-22.jpg
14satheeshktkl-23.jpg
14satheeshktkl-24.jpg
14satheeshktkl-25.jpg
14satheeshktkl-26.jpg
14satheeshktkl-27.jpg
14satheeshktkl-28.jpg
14satheeshktkl-29.jpg