സൂര്യ തേജസില്‍.....രഥോത്സവം

കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ വാര്‍ഷിക ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന രഥോത്സവത്തില്‍ നിന്ന്. ഫോട്ടോ: രാമനാഥ് പൈ

 

21ram1A.jpg
21ram2.jpg
6e81d4b4-1808-449c-8b06-134a6f0862ab.jpg
21ram1B.jpg
43eba056-ee6a-44bc-b531-a5cdeb8bb408.jpg
4a05c06d-6c85-4187-a5fa-3e73c719a084.jpg
865a5dc9-3298-4aaf-8a10-3c5ce3fdc02b.jpg
21a50ae6-2def-44a8-bbc5-90308947fc27.jpg
6a2d62c7-c24d-4296-9358-606ce7073039.jpg