അന്ത്യാഞ്ജലി-ഡല്‍ഹിയിലെ വസതിയില്‍

ചിത്രങ്ങള്‍: സാബു സ്‌കറിയ.

 

WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.23.25.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.24.05.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.16.27.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.19.37.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.29.26.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.23.27.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.31.11.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.29.15.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.31.19.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.37.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.39.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.41.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.44.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.45.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.46.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.47.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.52.52.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.53.24.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.53.25.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.53.26.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-09.53.29.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.00.35.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.00.43-(1).jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.00.43.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.09.38.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.16.48.jpg
WhatsApp-Image-2017-02-01-at-10.16.55.jpg