മലപ്പുറം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പം

ചിത്രങ്ങള്‍: കെ.ബി.സതീഷ് കുമാര്‍

 

kb1.jpg
kb2.jpg
kb3.jpg
kb4.jpg
kb5.jpg
kb6.jpg
kb7.jpg
kb8.jpg
kb9.jpg
kb10.jpg
kb11.jpg
kb12.jpg
kb13.jpg
kb14.jpg
kb15.jpg