കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം റീച്ചിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനചടങ്ങ്‌

ഫോട്ടോ: ശിഹാബുദ്ദീന്‍ തങ്ങള്‍

 

WhatsApp-Image-2017-10-03-at-09.56.18.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-09.58.33.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-10.05.48.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-10.31.45.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-10.32.54.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-10.33.47.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-10.33.51.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-10.37.25.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.01.01.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.01.02.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.01.03.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.02.50.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.09.55.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.12.14.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.17.46.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.25.08-(1).jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.25.08.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.25.38.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.25.39.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.25.41.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.26.44.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.26.46.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.40.30.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.41.13.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.49.12.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.51.24.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.53.22.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.55.30.jpg
WhatsApp-Image-2017-10-03-at-11.55.39.jpg