ആര്‍പ്പോ ഇര്‍റോ...വള്ളം കളി...

കൊല്ലത്ത് നടന്ന പ്രസിഡന്റ്‌സ് ട്രോഫി വള്ളം കളിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍. ചിത്രങ്ങള്‍ : അജിത് പനച്ചിക്കല്‍. 

 

Photo--Ajith-Panachickal-(1).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(2).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(3).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(4).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(5).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(6).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(7).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(8).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(9).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(10).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(11).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(12).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(13).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(14).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(15).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(16).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(17).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(18).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(19).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(20).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(21).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(22).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(23).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(24).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(25).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(26).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(27).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(28).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(29).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(30).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(31).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(32).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(33).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(34).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(35).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(36).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(37).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(38).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(39).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(40).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(41).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(42).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(43).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(44).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(45).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(46).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(47).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(48).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(49).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(50).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(51).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(52).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(54).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(55).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(56).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(57).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(58).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(59).jpg
Photo--Ajith-Panachickal-(60).jpg