വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം

Posted on: 23 Dec 2012കോതമംഗലം: കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2012-13 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷാഫോറം വിതരണം തുടങ്ങി. പഞ്ചായത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, വാര്‍ഡുമെമ്പര്‍മാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ 31ന് ഉച്ചക്ക് 3ന് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

More News from Ernakulam