തിരുവാല്ലൂര്‍ ഭാഗവതസത്രത്തിന് ദീപം തെളിഞ്ഞു

കരുമാല്ലൂര്‍: പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഭാഗവതപ്രിയരുടെ ആധ്യാത്മിക തേജസ്സിനെ ഉണര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് തിരുവാല്ലൂരില്‍ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് അഖിലഭാരത ഭാഗവത സത്രത്തിന്

» Read more