ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സൈക്കിള്‍ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

കൊച്ചി: എറണാകുളം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന എജ്യു. സൈക്കിള്‍ പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ പട്ടികജാതി പിന്നാക്ക ക്ഷേമവകുപ്പ് മന്ത്രി എ. പി.

» Read more