ഭൂകമ്പം: കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരും

പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കും കൊച്ചി: ഭൂകമ്പം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കെട്ടിടങ്ങളില്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കും.

» Read more