'പ്രകൃതിക്കൊരു കൈയൊപ്പ് ' ഇനി ഫെഡറല്‍ ബാങ്കില്‍

ആലുവ: മണ്ണില്‍ കൈ പതിച്ച് മരത്തിന് ശിഖരങ്ങള്‍ നല്‍കിയ പ്രകൃതിയുടെ കാന്‍വാസ് ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന് കൈമാറി. മാതൃഭൂമി 'സീഡ്' സംഘടിപ്പിച്ച 'പ്രകൃതിക്കൊരു കൈയൊപ്പ്'

» Read more