കയ്യേറ്റവിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തം, നടപടിയുണ്ടാകുമോ?
കയ്യേറ്റം മൂന്നാറില്‍ ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്നാര്‍ കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ 2010 ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. 2010 വരെയുള്ള കയ്യേറ്റക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍...


( Page 1 of 1 )