ഗ്രാം2500.00
പവന്‍20000.00
വെള്ളി
ഗ്രാം42.00
MARUTI
Action:Buy
Date:2014-10-31
Target:3780
Source:CLSA