ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്‌
ഉപനിഷത്തുകളില്‍വെച്ച് വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്. പേരുപോലെ, വലിപ്പംകൊണ്ടും അന്വര്‍ഥമാണ് ബൃഹദാരണ്യകത്തിനു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ നാമം. ബൃഹദാരണ്യകത്തില്‍ ആറ് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം. നൈവേഹ കിഞ്ചനാഗ്ര ആസീത്, മൃത്യുനൈവേദമാവൃതമാസീത്, അശനായയാ അശനായാ ഹി മൃത്യുഃ, തന്മനോകുരുതാത്മന്വീ സ്യാമിതി. സോളര്‍ച്ചന്നചരത്, തസ്യാര്‍ച്ചത ആപോളജായന്ത, അര്‍ച്ചതേ വൈ മേ കമഭൂദിതി, തദേവാര്‍ക്കസ്യാര്‍കത്വം, കം ഹ വാ അസ്‌മൈ ഭവതി യ ഏവമേതദര്‍ക്കസ്യാര്‍ക്കത്വം വേദ. 1 ആദിയില്‍ ഇവിടെ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education