സ്ത്രീകള്‍ പ്രവാചകദൃഷ്ടിയില്‍
മനുഷ്യരുടെ അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങളും മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ ആഴത്തില്‍ വേരുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ശക്തമായും വ്യക്തമായും പ്രകടമാവുന്നത് മരണാസന്നവേളയിലാണ്. ആ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആത്മപ്രകാശനം ഏറ്റവും സത്യസന്ധവും ആത്മാര്‍ഥവുമായിരിക്കും. ഇത് ശരിയാണെങ്കില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗധേയം സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകമനസ്സില്‍ അലയടിച്ച വികാരങ്ങള്‍ എത്രയും ആത്മാര്‍ഥവും സത്യസന്ധവുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഏഴു ദിവസത്തോളം പ്രവാചകന്‍ രോഗബാധിതനായി കിടന്നു. കഠിനമായ പനിയും അസഹ്യമായ ശരീരവേദനയും അദ്ദേഹത്തെ തളര്‍ത്തി. ശൈത്യകാലമായിരുന്നിട്ടും
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education