കര്‍മ്മയോഗശാസ്ത്രം
'മോഹത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തില്‍ തെറ്റാതെ ശരിയായ മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനം നല്കുന്ന ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യകത ബാല്യകാലത്തുതന്നെ എനിക്കു നേരിട്ടു. വെറും എഴുന്നൂറു ശ്ലോകത്തില്‍ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരം-ചിമിഴില്‍ കടലെന്നവണ്ണം-ഗീതയില്‍ നിറച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചു. എന്റെ മനസ്സില്‍ തീരുമാനമായി. ഗീത പഠിക്കാന്‍ സംസ്‌കൃതം അഭ്യസിച്ചു. ഗീത എന്റെ ബൈബിളോ ഖുര്‍ ആനോ മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷമാതാവു തന്നെയാണ്. എന്റെ ലൗകികമാതാവില്‍നിന്ന് വേര്‍പെട്ടിട്ട് കുറേക്കാലമായി. എന്നാല്‍ അപ്പോള്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education