നാം ആരാണ്?
അപ്പോള്‍ നാം ആരാണ്? ഈ ദൃശ്യവസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം അര്‍ഥമെന്താണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍, നാം ദൈവത്തെ- അഥവാ പരമസത്യത്തെ- കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ശിവപുരി ബാബ പറയുന്നത്. ആ ദിശയിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പായി മാത്രമേ, സനാതനധര്‍മത്തെയും കാണാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. 'ഈശ്വരനെ നാം എന്തുകൊണ്ടു കാണണം' എന്നു ശിവപുരി ബാബയോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, 'സര്‍വജ്ഞാനിയാകാന്‍, സര്‍വജ്ഞനാകാന്‍, സര്‍വശക്തനാകാന്‍' എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒരു സന്ന്യാസിക്കുപോലും അപ്രാപ്തമായതിനാല്‍, ഒരു ജ്ഞാനിക്കു ഗ്രാഹ്യമായതു മാത്രമേ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education