കുണ്ഡലിനി: നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന രഹസ്യം
ജെനി കൈഫര്‍ അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു; പണ്ഡിതനും പുരാണേതിഹാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുരാതനശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധാരാളം പഠിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകസമാധാനത്തിനു വേണ്ടി ചില സംഘടനകളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. കുണ്ഡലിനിയില്‍ തത്പരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, പണ്ഡിറ്റ് ഗോപികൃഷ്ണയുമായി പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോപികൃഷ്ണയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം, ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 'കുണ്ഡലിനി റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്' സ്ഥാപിച്ചു. കുണ്ഡലിനിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education