ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത- ഒരു വ്യത്യസ്തവീക്ഷണം
ലോകത്ത് ഭഗവാനുവാച, അതായത് ഈശ്വരന്‍ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏകധര്‍മ്മഗ്രന്ഥം ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയാണ്. മഹാഭാരതം എന്ന മഹത്തായ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി, കൃഷ്ണാര്‍ജ്ജുനസംവാദരൂപത്തില്‍ 18 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗീതാശാസ്ത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്ഗ്രന്ഥമാണ്. ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ മുതല്‍ വെറും സാധാരണക്കാരെപ്പോലും സ്വാധീനിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഗീത. ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ കേവലം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education