ജ്ഞാനപ്പാന
കൃഷ്ണ! കൃഷ്ണ! മുകുന്ദാ ജനാര്‍ദ്ദനാ കൃഷ്ണ! ഗോവിന്ദ നാരായണാ ഹരേ! അച്ചുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവാ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണാ ഹരേ! മംഗളാചരണം ഗുരുനാഥന്‍ തുണചെയ്ക സന്തതം തിരുനാമങ്ങള്‍ നാവിന്മേലെപ്പോഴും പിരിയാതെയിരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമാക്കീടുവാന്‍ കാലലീല ഇന്നലെയോളമെന്തെന്നന്നറിഞീല ഇനി നാളെയുമെന്തെന്നറിഞീല ഇന്നിക്കണ്ട തടിക്കുവിനാശവും ഇന്ന നേരമെന്നേതുമറിഞ്ഞീലാ കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നുവരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍. രണ്ടുനാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍. മാളികമുകളേറിയ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education