കയറുംതോറും ഉയരം വെക്കുന്ന അല്‍ഭുതമാണ് ഹിമാലയം
ഭാരതീയര്‍ക്ക് ഒരു ഹിമാലയം ഒരു ചിന്തയും ധ്യാനവും വികാരവുമാണ്. ലോകത്തിന്, കയറുംതോറും ഉയരം വെക്കുന്ന ഒരല്ഭുതവും. ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും കഥകളും കാവ്യഭാവനയുമെല്ലാം ഈ കൊടുമുടിയെ പല നിലകളില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയന്‍ യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ ആഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമായ വിലക്കുറവില്‍ മാതൃഭൂമി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇവയാണ്. ഹൈമവതഭൂവില്‍ എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ ഏറ്റവും മികച്ച യാത്രാനുഭവ രചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education