മനസ്സു മടുക്കുമ്പോള്‍
ജീവിതത്തിനു ദിനംപ്രതി സങ്കീര്‍ണ്ണത കൂടിവരികയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതി വിസ്മയജനകമാകുന്നു. അണുയുഗത്തിലാണ് നാമിന്നു ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യന്‍. എങ്കിലും നമ്മുടെ കുഴപ്പത്തിനൊരു കുറവില്ല. അതു കൂടിക്കൂടി വരുന്നതേയുള്ളൂ. എവിടെ നോക്കിയാലും കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ കാണാം. ആരെ സമീപിച്ചാലും ആവലാതികള്‍ കേള്‍ക്കാം. ഉപജീവനത്തിനു മാര്‍ഗ്ഗമില്ല; ഉദ്യോഗം കിട്ടുന്നില്ല; സഹായിക്കുവാനാളില്ല എന്ന വിലാപമാണ് ചുറ്റും. നൈരാശ്യം നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാമിന്നു ജീവിക്കുന്നത്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education