മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക
താമസത്തിനു സുഖവാസസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എക്കാലവും മനുഷ്യര്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ആ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ച്, അറിഞ്ഞ് അവയുടെ അനുകൂലഘടകങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ക്രമീകരിച്ചെടുക്കുകയും അതിന്റെ പ്രായോഗികലാളിത്യവും സൂക്ഷ്മതയും നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക്, സ്ഥല, കാലഘട്ടങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് നിര്‍മ്മാണം നടത്തേണ്ടതിനു ധാരാളം രീതികള്‍ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാരതത്തിലുടനീളം ഇത്തരം രീതിവ്യതിയാനങ്ങളോടെ ധാരാളം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education