അമ്മമാരും അമ്മയാകുന്നവരും അറിയേണ്ടതെല്ലാം...
അമ്മമാര്‍ക്കും അമ്മമാരാകുന്നവര്‍ക്കും ഏറെ സഹായകരമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ അമ്മയാകുമ്പോള്‍ എന്ത് ചെയ്യണം? വില്‍പ്പനയില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച പുസ്തകമാണ് ഹാഡി മാര്‍ക്കോഫ് ആന്റ് ശരോന്‍ മേജല്‍ എഴുതിയ 'അമ്മയാകുമ്പോള്‍ എന്ത് ചെയ്യണം? എങ്ങനെ? ഉണ്ടാകും? ഇപ്പോള്‍ എന്തുണ്ടാകും.?' ഇത് വരെയായി 1.4 കോടിയില്‍പ്പരം കോപ്പികള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നാല് പതിപ്പുകള്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടര്‍.വല്‍സലയാണ്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education