ഹലോ... ബൈ; ഈ വാക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്‌
സംഗീതം ഒരു കലയാണ്. പരിശീലനത്തിലൂടെ അത് കൂടുതല്‍ മികച്ചതാക്കാം. സംഭാഷണവും ഒരു കലയാണ്. ശ്രദ്ധയിലൂടെ അത് കൂടുതല്‍ അര്‍ത്ഥവത്താക്കാം. സംസാരം സംഗീതമാക്കാനുള്ള ആദ്യപടി സംഭാഷണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം, സ്വഭാവം, വാക്കുകള്‍ക്കു പിന്നിലെ മനസ്സ് എന്നിവ അറിയുകയാണ്. നമ്മളെയും വാക്കുകളെയും ബന്ധിക്കുന്ന അറിവുകള്‍ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതല്‍ അറിയാനും അവരുടെ വാക്കുകളോട് ഇണക്കത്തോടെ പ്രതികരിക്കാനും കഴിയും. ഒപ്പം സംഭാഷണകലയില്‍ സ്വന്തം ശൈലി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള വെളിച്ചം കിട്ടുകയായി. വിനിമയ അപഗ്രഥനത്തില്‍ (ൃേമിമെരശേീിമഹ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education