വഴിയില്‍ നില്ക്കുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്‍
എഴുത്ത് സമം എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന തീര്‍പ്പ് മിക്കവാറും ശരിയായി ഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അക്ഷരങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും എന്നല്ല ശരീരത്തെയും സംവഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാല്‍ ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ ഈ അവതരിക്കല്‍ വിവിധ സാഹിത്യരൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്ക്കാരം തേടാറുള്ളത്. മഹാകാവ്യങ്ങള്‍, ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങള്‍, നാടകങ്ങള്‍, ഭാവഗീതങ്ങള്‍, നോവലുകള്‍, ചെറുകഥകള്‍ എന്നിങ്ങനെ... വ്യവസ്ഥാപിത സാഹിത്യരൂപങ്ങള്‍ക്ക് കാലാന്തരത്തില്‍ ശേഷിക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ഗധനരായ എഴുത്തുകാര്‍ അവയെ തിരസ്‌കരിച്ച് പുതിയതരം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education