ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം
കേരളീയ നവോത്താനത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരു. ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ ആധ്യാത്മികതയുടെയും ദാര്‍ശനികതയുടെയും പ്രഭ പരത്തിയ ആചാര്യന്‍. കവിയും സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവും ദാര്‍ശനികനുമായിരുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകരിലൊരാളായ വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ സമ്പൂര്‍ണസമാഹാരത്തെക്കുറിച്ച്... കേരളത്തിലെ ആധ്യാത്മിക, സാംസ്‌കാരിക,സാമൂഹികമേഖലകളിലൊക്കെ ആലക്തിക പ്രഭ പസരിപ്പിച്ച ആചാര്യനാണ് വാഗ്ഭടനാന്ദന്‍. ജാതി മത വിവേചനങ്ങളെ ശക്തിയുക്തം എതിര്‍ക്കുകയും അദൈ്വതചിന്തയെന്ന
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education