വാഗ്ഭടന്‍
ജീവിതത്തില്‍ ഒന്നിനോടും പരിഭവിക്കാതെ ഒരു പാട് കഥകള്‍ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ച് കടന്നുപോയ കെ.വി. അനൂപിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ കഥകളും ഒന്നിച്ച് പുസ്തകരൂപത്തില്‍. കണ്ണൂരില്‍ ജനിച്ച വി.കെ. ഗുരുക്കള്‍ എന്നൊരാള്‍ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ കോഴിക്കോട്ടെത്തി വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുദേവനായി മാറുകയും കോഴിക്കോടിനെ തന്റെ ദാര്‍ശനികജീവിതത്തിന്റെ തട്ടകമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു സമാനമായ ഒരു സംഭവം ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും സംഭവിച്ചു: കഥാകൃത്ത് കെ.വി. അനൂപിന്റെ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള വര
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education