നായരുടെ ആദിമാതാവ് പുലയി, ചെറുമി-ഈഴവരുടെയും!!!
നായര്‍ സമുദായം പുലയരില്‍ നിന്നും ഈഴവര്‍ ചെറുമിസമുദായത്തില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് വിശദമായ വിവരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകമാണ് കുട്ടിക്കാട് പുരുഷോത്തം ചോന്‍ രചിച്ച 'നായരുടെ ആദിമാതാവ് പുലയി, ചെറുമി-ഈഴവരുടെയും'. പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന വാദഗതികള്‍ ഇവയാണ്. ഒരു വമ്പിച്ച ധാര്‍മ്മിക-സാമൂഹ്യഅട്ടിമറി വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുമതം സ്ഥാപിതമായത്. ഇറാനില്‍ നിന്നും അഭയാര്‍ത്ഥികളായി വന്നുകയറിയ ഒരു പറ്റം പുരോഹിതര്‍ അവരുടെ നന്മക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് ഹിന്ദുമതം. സംസ്‌കൃതം കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള ഭാഷയായിരുന്നൂ ആദികാലത്ത്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education