മലയാളത്തിന്റെ സുവര്‍ണ്ണ കഥകള്‍
തകഴിയുടെ സുവര്‍ണ്ണ കഥകള്‍ കഥകള്‍ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളായി മാറുന്നു എന്ന് തെല്ലു വിസ്മയംപൂര്‍വ്വം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് തകഴിയുടെ കഥകള്‍ വായിക്കുമ്പോഴാണ്. ഫാക്ടറിപ്പണിക്കാരും തെണ്ടികളും കാര്‍ഷികവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും നിറഞ്ഞതാണ് തകഴിയുടെ കഥാലോകം. അവിടെ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടവും കാറ്റിരമ്പുന്ന മാഞ്ചൂവടും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പ്രളയവും മണ്‍മറഞ്ഞുപോയ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് തകഴിയുടെ രചനകള്‍ക്ക് മുഖ്യപ്രമേയം. അവരുടെ സാമൂഹ്യമായ പിന്നാക്കവസ്ഥയില്‍ അദ്ദേഹം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education