കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മനഃശാസ്ത്ര വിദ്യകള്‍
കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മന:ശാസ്ത്രവഴികള്‍ വളരെ ലളിതമായി വിശദമായും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഡോ.ജോര്‍ജ്ജ് കാളിയാടന്റെ 'പഠിപ്പിക്കാം നല്ല ശീലങ്ങള്‍ ' പഠനം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം. ശ്രദ്ധ, അച്ചടക്കം, സൗഹൃദം, നേതൃപാടവം തുടങ്ങിയ നല്ല ശീലങ്ങള്‍ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം? വാശി, വികൃതി, ധിക്കാരം, കോപം, സ്വാര്‍ത്ഥത എന്നിവ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം? എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ശിക്ഷാമുറകള്‍ കൂടാതെ പരിശീലനം സാധ്യമാക്കുന്ന ലളിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതികള്‍ 'പഠിപ്പിക്കാം നല്ല ശീലങ്ങള്‍' വാങ്ങാം. 'അംഗീകൃതമായ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education