നിശബ്ദമായൊരു ഭാവാന്തരമാണ് ഗുരു നിത്യയുടെ ആത്മകഥ
'........എന്റെ ചുറ്റും ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍ വലംവച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് സമകാലീന ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള നൈര്‍മ്മല്യമോ മൂല്യകാന്തിയോ ഒന്നുമില്ല. തപസ്സിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചരിക്കുവാന്‍ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരു തുളസ്സീദാസിന്റെയോ കബീര്‍ദാസിന്റെയോ സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസിന്റെയോ അമല കാന്തി എന്റെ ആത്മാവില്‍ ഒളിപൂണ്ടു നില്ക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിസ്സാരന്‍ എന്തിന് ആത്മകഥ എഴുതി എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഒരു ഉത്തരമേയുള്ളു. ഒരുവന്‍ മറ്റൊരുവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പരിഹാസം ഊറിനില്‍ക്കുന്ന ചിരിയോ ദൈന്യതയുളവാക്കുന്ന
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education