എന്തുകൊണ്ടെന്തുകൊണ്ടെന്തുകൊണ്ട്....?
'മാനത്ത് മാരിവില്ലെന്ത് കൊണ്ട്? താരങ്ങള്‍ മിന്നുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? തുമ്പപ്പൂവെന്തേ വെളുത്തിരിക്കാന്‍ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചുവന്നിരിക്കാന്‍ എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? കാക്കയും പ്രാവും പറക്കുന്ന പോലെന്റെ പൂച്ച പറക്കാത്തതെന്ത് കൊണ്ട്...' ഒരു കാലത്ത് കുട്ടികള്‍ ചോദിച്ചവയ്‌ക്കെല്ലാം ഉത്തരം നല്‍കിയ പുസ്തകമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട്. ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്താണ് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത്. പ്രൊഫ.എം.ശിവശങ്കരന്‍, പ്രൊഫ.പി.കെ. രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റര്‍മാര്‍.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education