സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷജയിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴിയുണ്ടോ!
പി.എസ്.സി.നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളില്‍ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക. ഉന്നതബിരുദധാരികള്‍ കൂടുതലായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനകാരണം. വര്‍ഷങ്ങളായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ അങ്കംവെട്ടുന്ന മത്സരവേദിയാണ് ഈ പരീക്ഷയുടേത്. ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍ ഒന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടേത് എന്നതും നിലവാരം കൂടാന്‍ കാരണമാണ്. മികച്ച റാങ്ക് ലഭിക്കാന്‍ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കണം. അപേക്ഷകരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education