കുറ്റകഥകളുടെ റാണി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം 94-ാമത്തെ വയസ്സില്‍ അന്തരിച്ച എഴുത്തുകാരി പി.ഡി.ജെയിംസിനെക്കുറിച്ച് പി.ഡി.ജെയിംസിന്റെ പുസ്തകം ആദ്യമായി കയ്യിലെടുത്തപ്പോള്‍ അവര്‍ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് അറിയുമായിരുന്നില്ല. മലയാള രീതിയിലുള്ള ഇത്തരമൊരു പേരിന് പിന്നില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവര്‍.ഫില്ലിസ് ഡൊറോത്തി ജെയിംസ് എന്ന പി.ഡി.ജെയിംസ് അഗതാ ക്രിസ്റ്റിക്കു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷില്‍ കുറ്റകഥകളുടെ റാണിയായി അറിയപ്പെട്ടു.സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയില്‍ കുറ്റകഥകളാണ് അവര്‍ എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിലും സാഹിത്യ രചനകളുടെ മൂല്യങ്ങള്‍ അവരുടെ നോവലുകള്‍ സ്വാംശീകരിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education