മാതൃഭൂമി ഇയര്‍ബുക്ക് പ്ലസ് 2015 (ഇംഗ്ലീഷ്) പ്രീ ഓര്‍ഡര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും...
കോഴിക്കോട്: വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി, അറിവിന്റെ അവസാന വാക്ക് എന്നീ വിശേഷണങ്ങളെ അന്വര്‍ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ഈയര്‍ബുക്ക് പ്ലസ് 2014 ഇംഗ്ലീഷ് വിപണിയിലെത്തുന്നു. യു.പി.എസ്.സി, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ , കേരള പിഎസ് സി, ബാങ്ക് മുതലായ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ വിലയിരുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഉള്ളടക്കം പരീക്ഷാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുറപ്പാണ്. ഇത്തവണ മാതൃഭൂമി ഇയര്‍ബുക്ക് പ്ലസ് 2015 (ഇംഗ്ലീഷ്) തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എമര്‍ജിങ് ഇന്ത്യ മുഖ്യവിഷയമാക്കിയാണ്. ലോകസമ്പദ്ഘടന, സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വ്യവസായം, ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education