കേരളത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തില്‍
25 വര്‍ഷങ്ങളുടെ നീണ്ടപരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകര്‍ത്തിവെച്ചൂ കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി. ഐതിഹ്യമാല എന്നതിന് പേര്. 1909 മുതല്‍ 1934 വരെയുള്ള കാലയളവാണ് കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി ഐതിഹ്യമാല എന്ന ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. കേരളത്തിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയിരിപ്പില്‍ വായിച്ചുതീര്‍ക്കാവുന്ന മട്ടിലുള്ള ഏറെ ലളിതവും നാടകീയവുമായ ആഖ്യാനശൈലി പുസ്തകത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി, പാക്കനാരുടെ ഭാര്യയുടെ പാതിവ്രത്യം,
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education