പി.എസ്.സി പഠിതാക്കളേ ഇതിലേ ഇതിലേ...
പി.എസ്.സി പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികളുടെ ഉന്നതവിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി 9 പുസ്തകങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഫാക്ട് ഫയല്‍, മാതൃഭൂമി ഇയര്‍ബുക്ക് പ്ലസ് 2014 - മലയാളം, മാതൃഭൂമി ഇംഗ്ലീഷ് ഇയര്‍ ബുക്ക് 2014, പി.എസ്.സി ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന 2222 ചോദ്യങ്ങള്‍, പി.എസ്.സി ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷാസഹായി, പി എസ് സി കാപ്‌സ്യൂള്‍ , കണക്കിലെ എളുപ്പവഴികള്‍, കണക്കിലെ രസതന്ത്രം, പൊതുവിജ്ഞാനം തെറ്റും ശരിയും എന്നിവയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ . വിഷയങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ പഠിച്ച്, ഏറെ ആധികാരികമായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ പരീക്ഷയില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education