രതിയുടെ മൂന്ന് ക്ലാസിക്കുകള്‍
ലൈംഗികശാസ്ത്രത്തെ അവലംബിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരില്‍ ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗികബോധവും ശീലവും വളര്‍ത്തുകയും സംതൃപ്തമായ കുടുംബജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുകയുമാണ്. സ്ത്രീയെ ശാരീരികമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കലയും ശാസ്ത്രവുമായാണ് കാമശാസ്ത്രത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. പ്രേമം ഒരു കലയാണ് സ്ത്രീകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കല എന്ന് പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റ് ബല്‍സാക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രതിയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാലങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ട മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ്
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education