മാതൃഭൂമി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫാക്ട് ഫയല്‍ വിപണിയില്‍
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്്ക്കും പി.എസ്.സി യുടെ മറ്റ് ബിരുദതല പരീക്ഷകള്‍ക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്ത തയ്യാറാക്കിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, മുന്‍സിപ്പല്‍, ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഫാക്ട് ഫയല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബിരുദതല പരീക്ഷകളില്‍ പി.എസ്.സി നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലുള്ള സിലബസില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കുപുറമെ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലെ ഇതരമേഖലകള്‍ കൂടി പുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education