മാതൃഭൂമി ഈയര്‍ബുക്ക് പ്ലസ് 2015 (മലയാളം): അറിവിലൂടെ ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര
വിവരസാങ്കേതികതയുടെ വളര്‍ച്ച വിജ്ഞാനവ്യാപനത്തില്‍ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റമാണുണ്ടാക്കിയത്. വിവരങ്ങളുടെ അനുസ്യൂതപ്രവാഹം യാഥാര്‍ഥ്യമായി. ഇന്റര്‍നെറ്റ് അടക്കമുള്ള നവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വിവരങ്ങളില്‍ പ്രധാനമേത് അപ്രധാനമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക പുതിയ കാലം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നത്തെ മറികടക്കാന്‍ സഹായകരമായ ഉള്ളടക്കമാണ് 2015-ലെ മാതൃഭൂമി ഇയര്‍ബുക്കിന്റെ സവിശേഷത. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ലളിതവും സമഗ്രവുമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. കുറഞ്ഞ വായനയിലൂടെ കൂടുതല്‍ അറിവ് പ്രദാനം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education