''എന്റെ കവിത ; എന്റെ ജീവിതം..''
പാലക്കാട് ജൈനമേട്ടിലുള്ള 'ഹരിശ്രീ'യില്‍വെച്ച് ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാടുമായി ഡോ. എന്‍.പി. വിജയകൃഷ്ണന്‍ സംസാരിച്ചതില്‍നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍. കവിതയെഴുത്ത് സുഖമാണോ? മനസ്സിന് ഏറ്റവുമധികം വിഷമം വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാന്‍ കവിത എഴുതാറുള്ളത്. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ മനസ്സിനു കനക്കുറവ് കിട്ടുന്നു. ജീവിതത്തിലെ വ്യതിയാനചികിത്സ (ഉശ്‌ലൃശെീി ഠവലൃമു്യ) ആയി കവിതയെഴുത്ത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്തിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയോ, അത് മനസ്സില്‍ സ്ഥിരമാകുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട മകനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോള്‍ മകന്‍ മനസ്സില്‍ ശാശ്വതമാകുന്നു.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education