വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍
ഏപ്രില്‍ 10- കുട്ടനാടിന്റെ കഥാകാരന്‍ ഓര്‍മയായിട്ട് 16 വര്‍ഷം. മഴയുടെയും പ്രളയത്തിന്റെയും സമസ്തഭാവങ്ങളുമാവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ലോകോത്തര കഥയാണ് തകഴിയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ . തകഴിയുടെ ഓര്‍മദിനത്തില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ പുന:പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. നാട്ടിലെ പൊക്കംകൂടിയ സ്ഥലം ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ, ദേവന്‍ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തില്‍ നില്ക്കുന്നു. വെള്ളം! സര്‍വ്വത്ര ജലം! നാട്ടുകാരെല്ലാം കര തേടിപ്പോയി. വീട്ടുകാവലിന് ഒരാള്‍, വീട്ടില്‍ വള്ളമുണ്ടെങ്കില്‍ ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്നു മുറിയുള്ള മാളികപ്പുറത്ത് 67 കുട്ടികളുണ്ട്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education