കാടും ക്യാമറയും
ഒരുക്കം ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിയാല്‍ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ആകില്ല. ഏതു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ തിരിയുന്നത്, ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവ് നേടിയിരിക്കണം. നിങ്ങളൊരു വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫറാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയല്ല, കാടിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറകള്‍ വിപണിയില്‍ സുലഭമായ ഈ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ഏറെ താത്പര്യപൂര്‍വം സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കുവാനും
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education