അര്‍ധരാത്രിയില്‍നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
കിണറു കുഴിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാതെയും വക്കിടിഞ്ഞ് മണ്‍കട്ടയും ചരല്‍ക്കല്ലും പിടലിക്ക് വീണും വലയുന്ന തൊഴിലാളിയെപ്പോലെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില. ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റേണ്ടതിനാവശ്യമായതിന്റെ ഇരട്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടും ഉദ്ദേശ്യം പകുതിപോലും നിറവേറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്. പലപ്പോഴും അതു മനുഷ്യനെ നിരാശയുടെ നടുക്കയത്തില്‍ മുക്കിക്കൊന്നുകളയും. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആത്മപരിശോധനത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചുദ്വീപില്‍ അവന്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നുവെന്നുവരും. എങ്കില്‍ അവന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കാരന്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education