ശ്രീരാമന്റെ ജലസമാധി
'രാമായണം കുട്ടികള്‍ക്ക്' എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അവസാനഭാഗം. പിന്നെയും കടന്നുപോയി കുറെ സംവത്സരങ്ങള്‍. ആയിടയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ സംഭവമുണ്ടായി. സീത ഗര്‍ഭിണിയായി. അയോദ്ധ്യയാകെ ആഹ്ലാദഭരിതമായി. സിംഹാസനത്തിന് ഒരു അനന്തരാവകാശി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ശ്രീരാമന്റെ ആനന്ദം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു. നാല് അമ്മമാരും സീതയെ പരിചരിക്കാന്‍ ഉത്സാഹം കാട്ടി. ശ്രീരാമന്‍ സീതയുടെ ഏതാഗ്രഹവും നിറവേറ്റാന്‍ ബദ്ധശ്രദ്ധനായി നിലകൊണ്ടു. സീതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മമാര്‍ പ്രത്യേകം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education