ചുക്കും ഗെക്കും
റഷ്യയിലെ തൈഗയെന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഭൂഗര്‍ഭഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ സംഘത്തലവനായ സെരോഗ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. നീല പുതച്ച മലനിരകള്‍ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുംതണുപ്പും സഹിച്ചാണ് അയാളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിരുന്നത.് അയാള്‍ക്ക് ഭാര്യയും ചുക്കെന്നും ഗെക്കെന്നും പേരുള്ള രണ്ട് ആണ്‍മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബമായി താമസിക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല തൈഗ എന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്നതിനാല്‍ സെരോഗ് തനിച്ചാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞത്‌
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education