232 കോടി രൂപ (3.81 കോടി യുഎസ് ഡോളര്‍)- ഫെറാരിയുടെ ഒരു കാറിന് ലേലത്തില്‍ ലഭിച്ച വിലയാണിത്. 1962-1963 മോഡല്‍ ഫെറാരി 250 ജിടി ആണ് റെക്കോര്‍ഡ് വിലയ്ക്ക് ലേലത്തില്‍ പോയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു....
പരസ്യം ശ്രദ്ധ പടിച്ചുപറ്റുന്നതിന്റെ കലയാണ്. നിറവും സാങ്കേതികവിദ്യയും കലയും ബുദ്ധിയും സമ്മേളിക്കുന്ന ഓരോ പരസ്യവും കൗതുകത്തിന്റെ പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള....
Hyundai
Audi
Punto
Ciaz
Volvo
1 2 3 4 5
TopGear1
TopGear2