ദില്ലി യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ഭൂപടസഹായി | Story Map

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വഴികാട്ടിയാവാന്‍ ഇതാ ഒരു ഭൂപടയാത്രാസഹായി. ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍, അവിടെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം, കാണാന്‍ എന്തെല്ലാം എന്നിങ്ങനെ വിശദവിവരങ്ങള്‍..


VIEW ON mathrubhumi.com


READ MORE TRAVEL STORIES: