ഫോട്ടോ സൗന്ദര്യമുള്ളതാക്കാന്‍ റേയ്‌സ്

By: അജിത് അരവിന്ദ്‌

മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമാണ്. അത് ക്യാമറയില്‍ ഒപ്പിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്തതും. ഇതിനെ Crepuscular Rays അല്ലെങ്കില്‍ Gods Rays എന്നാണ് പറയുക. ഉദാഹരണമായി ചിത്രം 1 ശ്രദ്ധിക്കുക.