ഈ ആഴ്ചയിലെ സിനിമ- അബുദാബി

(ജനുവരി 18 മുതല്‍ 24 വരെ)

അബുദാബി

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി.സി. (02-6343003): ദിവാന്‍ജിമൂല (മലയാളം) - 10:00, 1:00, 3:40, 6:35, 9:20, 12:10 ആട് 2 (മലയാളം) - 10:00, 12:40, 3:35, 6:20, 9:15, 11:59 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 12:30, 6:00, 11:30 സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): ദിവാന്‍ജിമൂല - 11:25, 4:30, 9:15 ആട് 2 - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 7:50, 11:05 സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): ദിവാന്‍ജിമൂല - 12:40, 5:35, 10:30 ആട് 2 - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00 സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): ദിവാന്‍ജിമൂല - 12:30, 10:45 ആട് 2 - 5:30, 7:15, 10:15 അല്‍ മറിയ (02-6785000): ദിവാന്‍ജിമൂല - 11:00, 4:45, 9:15, 11:45 ആട് 2 - 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30 ഗുലേബാകവലി (തമിഴ്) - 12:00, 2:30, 5:00, 7:30, 10:00, 12:30 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 3:00, 9:00 ടൈഗര്‍ സിന്ദ ഹേ - 12:00, 6:00, 12:00 സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): ദിവാന്‍ജിമൂല - 1:00, 6:30, 12:00 ആട് 2 - 10:00, 3:30, 9:00 ഗുലേബാകവലി - 10:30, 4:00, 9:30 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 1:00, 6:30, 12:00 ടൈഗര്‍ സിന്ദ ഹേ - 10:00, 3:10, 8:20 സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (02-6711700): ദിവാന്‍ജിമൂല - 3:45, 8:30, 12:45 ആട് 2 - 11:00, 2:00, 4:45, 7:45, 10:30, 1:10 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 4:30, 7:00 ഗുലേബാകവലി - 1:45, 7:45 സ്‌കെച്ച് - 1:45, 9:30, 12:15 സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): ദിവാന്‍ജിമൂല - 10:15, 4:45, 10:45, 1:15 ആട് 2 - 10:30, 12:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 10:15, 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15 ഗുലേബാകവലി - 11:00, 1:30, 6:15, 10:45 സ്‌കെച്ച് - 7:15 സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): ആട് 2 - 11:15, 2:15, 5:15, 8:15, 11:15 ഡ്രീം സിനിമാക്‌സ് (03-7637001): സ്‌കെച്ച് - 3:00, 9:00 ഗുലേബാകവലി - 11:00, 4:15, 9:30 ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): ഗുലേബാകവലി - 5:15, 7:45 ആട് 2 - 11:45, 2:45, 5:45, 8:45, 11:45 ചമക് - 1:00, 5:00 ദിവാന്‍ജിമൂല - 6:45, 9:15, 11:45 നിര്‍ഡോഷ് (ഹിന്ദി) - 2:15, 9:15, 11:30 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 6:30 താനാ സേര്‍ന്ത കൂട്ടം - 11:45, 2:45, 5:45, 8:45, 11:45 അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : ദിവാന്‍ജിമൂല - 1:00, 6:30 ആട് 2 - 3:15, 8:45, 11:30 അല്‍ ഫഅ : ആട് 2 - 5:30, 8:30, 11:30 ഓസ്‌കാര്‍, അല്‍ ബറാറി : ആട് 2 - 5:30, 8:30, 11:30


View on mathrubhumi.com

READ MORE GULF STORIES: