ഈ ആഴ്ചയിലെ സിനിമ- അബുദാബി

(ഏപ്രില്‍ 19 മുതല്‍ 25 വരെ)
അബുദാബി
നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): പരോള്‍ (മലയാളം) - 6:00, 9:00, 11:59സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): പരോള്‍ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 11:05സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): പരോള്‍ - 10:45, 4:20, 7:20: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് (ഹിന്ദി) - 11:15, 1:45, 4:15, 6:45, 9:15, 11:45: സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ - 1:45, 10:15സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): പരോള്‍ - 10:45, 1:45, 4:45, 7:45, 10:45: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 12:45, 6:00, 11:15: സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ - 11:20, 9:00: ബാഗി 2 - 4:05സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): പരോള്‍ - 10:00, 3:30, 9:00: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 1:00, 6:30, 11:59സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): പരോള്‍ - 3:00, 9:00: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 10:00, 2:50, 7:40, 12:30സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (02-6711700): പരോള്‍ - 11:15, 2:00, 5:00, 7:45, 10:30, 1:10: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 11:00, 3:30, 6:00, 11:15സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): പരോള്‍ - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:15: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 11:15, 3:00, 8:00: കുട്ടനാടന്‍ മാര്‍പാപ്പ - 6:00: സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ - 11:00, 1:45, 10:45, 1:00സ്റ്റാര്‍ ഖലീഫ (0526458360): പരോള്‍ - 12:00, 4:45, 9:30, 12:15ഡ്രീം സിനിമാക്‌സ് (03-7637001): പരോള്‍ - 2:00, 12:00: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 5:00, 9:30സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (037511228): ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 7:45, 10:00, 12:15ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): പരോള്‍ - 3:15, 6:00, 8:45, 11:45: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 4:45, 9:30: നാനു കി ജാനു (ഹിന്ദി) - 7:00, 11:59അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് : പരോള്‍ - 2:00, 6:00, 9:00, 11:45 (വ്യാഴം മുതല്‍ ബുധന്‍)അല്‍ ഫഅ : പരോള്‍ - 6:15, 9:00, 11:45: ബിയോണ്ട് ദി ക്ലൗഡ്‌സ് - 2:45, 5:15, 9:45ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി : പരോള്‍ - 6:30, 9:15, 11:59


View on mathrubhumi.com

READ MORE GULF STORIES: