ഈ ആഴ്ചയിലെ സിനിമ- അബുദാബി

(ഒക്ടോബര്‍ 18 വരെ) അബുദാബി

സിനി റോയല്‍ റുവൈസ് മാള്‍ (02 8778080): പറവ (മലയാളം )5.00, 8.00, 11.00  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ (മലയാളം) 11.00, 6.30 സിനി റോയല്‍ ഡെല്‍മ മാള്‍ (02 5502525): പറവ 10.30,1.30, 4.30, 7.35, 10.30  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.30, 3.50, 9.10ഡ്വാ (ഹിന്ദി) 10.30, 4.30, 10.30 ഷെഫ് (ഹിന്ദി)1.30, 7.30 സ്റ്റാര്‍ ബവാദി മാള്‍ അല്‍ഐന്‍ (03 7840300): പറവ 6.00, 9.00, 12.00  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 6.30, 9.10, 11.50 സോളോ (മലയാളം)9.20ഡ്വാ10.00, 12.50, 3.40, 6.30, 9.20, 12.10ഫ് (ഹിന്ദി)10.40, 1.20, 4.00, 6.40, 9.20, 12.00  സ്റ്റാര്‍ ഓസ്‌ക്കാര്‍ (അല്‍ ഫോഹ് )അല്‍ഐന്‍ (03 7843535) : പറവ 2.30, 8.30  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ11.30, 5.30, 11.30  സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് അല്‍ഐന്‍ (037511228) :പറവ 4.00, 9.05  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ11.00, 1.25, 6.40, 11.45 സിനിറോയല്‍ ഖാലിദിയ മാള്‍ (02 6819444) ;പറവ 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00  :പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.30, 3.50, 9.30 സിനിറോയല്‍ ഡിയര്‍ ഫീല്‍ഡ് (02 8778080): പറവ 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.15, 3.25, 8.45  സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍. (025521515): പറവ 10.30 , 1.30, 4.30 , 7.30, 10.30, 1.30 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ11.00, 1.45, 4.45, 7.45, 10.45, 1.30 സ്റ്റാര്‍ ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വാഹ്ദ സിനിമ (02 4433244): പറവ 11.30, 4.00, 5.30, 6.00, 9.00, 12.00  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.30, 1.10, 3.50, 6.30, 9.10, 11.50  സോളോ 9.20 സ്റ്റാര്‍ ഓസ്‌കാര്‍ സിനിമ അല്‍ ബരാരി (അല്‍ഐന്‍) (03.7221992) പറവ 1.20, 6.40, 12.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.40, 4.00, 9.20 സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ സിനിമ (026711700) : പറവ11.00, 1.45, 4.45, 7.45, 10.30, 1.10 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 10.45 , 1.15,400 , 7.00, 10.00, 12.30 ഷെഫ്6.30 ജൂഡ്വാ 2 3.30, 6.30, 9.15 എല്‍ഡൊറാഡോ (026763555):പറവ 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, 1.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.00, 4.00, 7.00, 12.30 നോവോ സിനിമ ഡബ്‌ള്യൂ ടി.സി.(02 6343003): പറവ11.00, 2.00, 5.00 8.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.00 , 3.45, 9.30  അല്‍ മരിയ സിനിമ ( 02 6785000):പറവ 12.30, 3.30, 6.30, 9.30, 12.30ളോ11.00, 2.00, 8.00 ഡ്വാ 25.00, 11.00  ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് (03 7222255):പറവ 6.15, 11.45  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ2.00, 9.00  വോക്‌സ് സിനിമ മറീന മാള്‍ (02 6818484): പറവ 11.00, 6.00, 9.30 ഡ്വാ2.30  വോക്‌സ് സിനിമ ഹംറ മാള്‍ (600599905): സോളോ8.00, 11.25ഡ്വാ 2 10.40ക്‌സ് സിനിമ യാസ്മാള്‍ ( 600599905) : ജൂഡ്വാ 21.55, 8.15  : ഷെഫ്5.10, 11.25
ദുബായ് നോവോ മെഗാപ്ലക്‌സ് ഐമാക്‌സ് (043669898):പറവ11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.30, 1.20, 4.10, 7.00, 9.50, 12.30 സോളോ11.00, 2.10, 5.20, 8.30, 11.40ഫ്10.30, 1.20, 4.10, 7.00, 9.50, 12.30  : ജുഡ് വാ 2 12.3, 3.30, 6.30, 9.30, 12.30  നോവോ അല്‍ ഗുറൈര്‍ സെന്റര്‍ (042289898):പറവ11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.00, 3.45, 9.30  സോളോ12.40, 6.25, 12.10ഡ്വാ 2 11.00, 1.55, 4.45  നോവോ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവല്‍ സിറ്റി (04 2328328): പറവ 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 1.00, 6.45, 11.55  ജൂഡ്വാ 211.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30  നോവോ സിനിമ ഡ്രാഗണ്‍ മാര്‍ട്ട് (04 5520069):പറവ 10.30, 125, 4.20, 7.15, 10.10, 1.05 പറവ10.20, 1.55, 4.10, 7.05, 10.00, 12.55 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 10.40 , 120 4.00, 6.40, 9.20,11.59ളോ 11.30, 2.30, 5.30, 8.30,1130 ഫ്1.05, 6.45, 12.55  : ജൂഡ്വാ 210.15, 3.55, 9.35ക്‌സ് ദേര സിറ്റി സെന്റര്‍ (042945422):പറവ10.00, 1.25 , 6.15, 1.50 പറവ10.20, 1.40, 5.00, 8.20, 11.45  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 1.35, 4.45 , 11.15 ളോ10.00, 4.50, 11.25 ളോ (തമിഴ്)1.20  ഷെഫ്10.40, 1.50, 5.00, 8.10 , 11.55, 2.15 ഡ്വാ 2 : 11.00, 2.15 , 5.30, 8.45 , 1200 ണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ (മലയാളം)9.30 , 3.30, 930ക്‌സ് ബുര്‍ജുമാന്‍ സെന്റര്‍ (042945422):പറവ 10.00, 1.25, 4.00 , 4.45, 7.20, 8.05 11.30പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 10.15, 4.20. 10.30 സോളോ10.00 , 4.30, 8.45ളോ (തമിഴ്)10.30, 2.00, 5.30, 9.00  ഷെഫ്10.30 , 1.40, 4.45 , 4.50, 7.50, 11.00 ഡ്വാ2 11.00 , 11.30, 2.15, 5.30, 6.50, 8.45 ,12.00ക്‌സ് സിനിമാസ് ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റര്‍ ( 600599905 ): പറവ9.30, 1250, 4.10, 7.30, 10.50 പറവ11.00, 2.20, 5.40, 9.00, 12.20 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 1.00, 5.30, 7.10  ഷെഫ്10.40, 1.45, 4.50, 7.55, 11.00 ജൂഡ്വാ10.15, 11.15 , 1.30, 4.45, 8.00, 8.35, 11.15  വോക്‌സ് സിനിമ മാള്‍ ഓഫ് എമിറേറ്റ്‌സ് (6005999905): ഷെഫ്9.45ഡ്വാ10.30  വോക്‌സ് സിനിമ സിനിപ്ലക്‌സ് ഗ്രാന്‍ഡ് ഹയാത്ത് (600599905): പറവ 11.00, 12.30, 2.20, 5.45, 11.00, 12.30, 1.15  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 11.45, 2.45, 5.45, 8.45, 11.45 ളോ11.45 , 3.05, 6.35, 9.55 ഫ്11.10, 2.15, 5.20, 8.30, 11.40 ഡ്വാ 2 11.45, 3.00, 6.15, 9.30 ,12.45 സിനിമ സിറ്റി, അറേബ്യന്‍ സെന്റര്‍, മിര്‍ദീഫ് (04 2840001): പറവ12.00, 6.00, 9.00,ഫ് 5.00  സോളോ (തമിഴ്)2.30 ഡ്വാ211.00, 2.00, 8.00, 11.00 ബോളിവുഡ്, അല്‍ഖൂസ് (043469707): പറവ 1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.30 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.15,7.15, 10.15,1230  സ്റ്റാര്‍ ഗലേറിയ സിനിമ (04.2737676): പറവ1.30 , 4.00, 7.30, 10.00, 1.30  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.00, 4.30, 7.00, 10.30, 1.00 

ഷാര്‍ജ നാവോ സിനിമ മെഗാമാള്‍ (06 5751888): പറവ11.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ12.55, 6.25, 11.59 ളോ10.00, 3.30, 9.00 ഡ്വാ11.40, 5.40, 11.40  നോവോ സിനിമ ബുഹൈറ സെന്റര്‍ (06 5563300): പറവ 11.00 , 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.00, 6.45, 11.55 ഡ്വാ 210.30, 3.15, 8.30 നോവോ സിനിമ സഹാറ സെന്റര്‍ (06 5316500) : പറവ 11.00, 2.30 , 5.30, 8.45, 11.59 ഡ്വാ 2 6.15, 9.15, 12.15 സ്റ്റാര്‍ ഓസ്‌കാര്‍ സിനിമാസ് അല്‍ ഷാബ് (06 5211122): പറവ10.40, 1.20, 4.00, 6.40, 9.20, 12.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ11.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30 സോളോ11.30, 2.30, 5.30, 8.30 , 11.30 അല്‍ ഹംറ (06 5650953) :പറവ 4.30, 10.30, 1.15 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.30, 7.30 സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (065327555): പറവ 1.30, 4.30, 7.30 , 10.30, 1.15 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.15, 4.15, 7.15, 10.15, 1.10 സോളോ9.00ഫ്1.30, 4.30, 7.30, 12.00 ജൂഡ്വാ 23.00, 6.00, 9.00, 10.30 , 12.00 ജ്മാന്‍  വോക്‌സ് സിനിമ അജ്മാന്‍ സിറ്റി സെന്റര്‍ (6005999905): പറവ 9.30, 10.15, 1.40, 5.00, 8.25, 11.45 സോളോ1.00, 7.40 ഷെഫ്8.45 , 11.45 ജൂഡ്വാ210.15, 1.30, 4.45, 8.00, 11.15 

ഫുജൈറ സ്റ്റാര്‍ ദാന (09 2243100) പറവ 11.00, 1.45, 4.30, 7.30, 10.15, 1.00 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ10.15, 12.45 , 3.15, 5.40 , 8.05, 10.30, 1.00 ളോ10.00, 12.45, 6.30, 12.00 ഷെഫ്10.15, 12.45, 3.15, 5.40, 8.05, 10.30, 1.00 ജൂഡ്വാ3.30, 9.15  സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (09 2236262) പറവ4.00, 9.05 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ 11.00, 1.25, 6.40, 11.45  ഷെഫ്3.45, 9.00 ജൂഡ്വാ2 11.15, 1.00, 6.15, 11.30

റാസല്‍ഖൈമ സ്റ്റാര്‍ ഗള്‍ഫ് സിനിമ (07 2224460) പറവ 1.45, 5.00, 8.00, 10.45, 1.15 പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ1.30, 4.30, 7.30, 10.30 നോവോ സിനിമ (അല്‍ അല്‍ മനാര്‍ മാള്‍) (07.2278888) പറവ 11.10, 2.00, 5.00, 8.00 , 11.00 ജൂഡ്വാ 210.00, 3.20 , 8.40 ഉമ്മല്‍ഖുവൈന്‍ ഗ്രാനഡ സിനിമ (06 7656804) പറവ5.00 , 10.00  പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ2.00 , 8. 00View on mathrubhumi.com

READ MORE GULF STORIES: