ജില്ലാ സഹകരണ ആസ്​പത്രി കെട്ടിടം സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണ സംഘത്തിന് വില്ക്കുന്നു

ചേര്‍ത്തല: കടംകയറിയ ജില്ലാ സഹകരണ ആസ്​പത്രിമന്ദിരം ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക് ഗവണ്‍മെന്റ് സര്‍വന്റ്‌സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് വില്ക്കുന്നു. സി.പി.എം. ജില്ലാ

» Read more