നീര്‍ത്തട പരിപാലനപദ്ധതിയില്‍ വട്ടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രക്കുളം നവീകരണം തുടങ്ങി

വള്ളികുന്നം: ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംയോജിത നീര്‍ത്തട പരിപാലനപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കാരാഴ്മ വാര്‍ഡിലെ വട്ടയ്ക്കാട് ക്ഷേത്രക്കുളം നവീകരണപദ്ധതി

» Read more