ഇടതുപക്ഷ ഐക്യമുന്നണി മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും നടത്തി

ആലപ്പുഴ: ഇടതുപക്ഷ ഐക്യമുന്നണി (എല്‍.യു.എഫ്.) കളക്ടറേറ്റ് മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും നടത്തി. ഔഷധ വിലനിയന്ത്രണം പുന:സ്ഥാപിക്കുക, എല്ലാ അവശ്യ മരുന്നുകള്‍ക്കും

» Read more