ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കില്‍ ശമ്പളപരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കണം

ആലപ്പുഴ: ജില്ലാ സഹകരണബാങ്കില്‍ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്‍ ജില്ലാ വനിതാ കമ്മിറ്റി

» Read more