നെഹ്രുട്രോഫി ജലോത്സവം: പുന്നമട ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിന് പുതിയ മുഖം

ആലപ്പുഴ : അറുപത്തി രണ്ടാമത് നെഹ്രുട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പുന്നമട ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിന് പുതിയ മുഖം. പുന്നമടയില്‍ സ്ഥിരം പവലിയന്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്

» Read more