ബഹുവിളകൃഷിയില്‍ മാതൃകയായി സിദ്ധിഖ്‌

വ്യവസായത്തില്‍നിന്ന് കൃഷിയിലേക്ക്‌