വൈകല്യങ്ങളെ തോല്‌പിച്ച് പച്ചക്കറികൃഷിയില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത

ഗോത്രകുലത്തിലെ കര്‍ഷകജ്യോതി